Megújulásunk támogatója:  

Műcsarnok

azonosító:
1227
törzsszám:
15765
szélesség (lat):
N 47° 30,855'
hosszúság (lon):
E 19° 4,698'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
kulturális és szórakoztató épület
eredeti típus:
kiállítóhely
eredeti altípus:
kiállítási csarnok
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
29732/1
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
Kifogástalan
rövid leírás:
Műcsarnok, Schickedanz Albert és Herzog Fülöp, 1895.
külső leírás:
Jellege:
Szabadonálló, négyszögletes, két végén egy-egy keresztszárnnyal bővített, téglalap alaprajzú, a déli oldalán félkörívvel lezárt, főhomlokzatán portikusszal kialakított, északi tájolású múzeumépület. Tégla homlokzata van. Az elrendezés szimmetrikus.

Külső:
Az épület kő lábazaton áll, amelyben egyszerű pinceablakok nyílnak.
A Hősök terére néző három-három axisos főhomlokzata közepén timpanonos portikusz ugrik előre, melyhez pofafalak között egy egykarú lépcső vezet. A pofafalakon fogrovatos párkány húzódik. A timpanont hat sima törzsű korintoszi oszlop tartja. Az oszlop nyaktagja figurális és palmettás díszítésű. E felett gyűrű következik, majd a sarkokon palmetta szerű díszítés látható, melyekre középről, egy kagylóból voluta fut fel. A voluták között groteszk fej található, az abakuszon rozettadísz kapott helyet. A fal két szélén egy-egy, az oszlopokkal megegyező kialakítású pilaszter emelkedik, mely egy-egy előreugró falpillért zár le. A tagozott szalagkeretes, egyenes záródású bejáratnak félköríves felülvilágítója van. Az egyenes vonalú, fogrovatos, tojássoros szemöldökgerenda íves, ornamentikus díszítésű gyámokon nyugszik. A nyílás keretezése tojássoros, festett ornamentikus díszítéssel. Az ajtó melletti két nagy faltükröt geometrikus díszítésű keret övezi, mely csúcsukra állított négyzetek sorából áll, belső szélén tojássorral kiegészülve. A párkány felett festett fríz húzódik e felett gerendás lefedés található, fogrovatos mezőkkel, a gerendákon mindent elborító, festett ornamentikus díszítéssel. Az oszlopok feletti fogrovatos és tojássoros párkány architrávja rozettás díszítésű. A timpanonban figurális mozaikdísz látható (Haranghy Jenő, 1940).
A főhomlokzat két oldalsó szárnya alacsonyabb a portikusznál, annak főpárkánya alsó részétől indul. Két szintes, a második attikaszint, fogrovatos párkánnyal elválasztva. A frízben ornamentális és füzérdísz fut végig. A nyílások egyenes záródásúak. Az ablakok könyöklőpárkánya hangsúlyosan előreugrik, fogrovatos. Köpenydíszeik a lábazaton fekszenek, halfarkú puttók láthatóak rajtuk. A nyílásokat tagozott szalagkeretezés övezi, ami külső oldalán pikkelysorral, belső oldalán ornamens- és gyöngysorral díszített. Középen levélinda húzódik. A sarkokban egy-egy tondó, a rövid oldalakon egy-egy, a szárköveken kettő-kettő, csúcsára állított rombusz tagolja a keretet. A tojássoros, stilizált palmettás szemöldökdísz felett hangsúlyosan ugrik előre a szemöldökgerenda.
Az attikaszint ablakait fonatdíszes, tagozott keret veszi körbe. Tükrös pilaszterek között állnak, melyek a portikusz oszlopaihoz hasonló, volutás fejezetűek. A sarkokon állók szélesebbek és egyszerűbb a fejezetük. A tükrökben ovális címerpajzsok vannak, melyek a sarkokon kifelé fordulnak. Alattuk fonatdísz, felettük bőségszaruk láthatóak. Az ablakok közti négyzetes falmezőkben kék alapon virágfüzéres koszorú látható, melyet ornamens szegélyez. Felül széthúzott függönymotívum van, az alsó sarkokból egy-egy bőségszaru nyúlik ki. Közepén íves szélű tábla kapott helyet, melyben a haltestű puttók látszanak.
A főpárkány architrávja meanderes, kék alapú frízében tondók között a haltestű puttók kagylót tartanak, valamint szárnyuk is van. A párkány tojássoros, legfelül palmettasor díszíti.
A nyugati oldalhomlokzat két szélső, hangsúlyosan előreugró rizalitból, valamint a déli oldalon csatlakozó exedrából áll. A két szélső rizalitot összekötő fal alacsonyabb, főpárkányának teteje azok főpárkányának aljáig ér.
A fríz ugyanolyan, csak nem kék hátterű. A puttók itt ovális címerpajzsokat tartanak, az architráv függőleges sávozású.
Az egyaxisos kiugró szárnyakon a főhomlokzat tagolását láthatjuk viszont. Az attikaszinten nincs nyílás, alul az északi oldalon ajtó, a délin ugyanolyan kiképzésű vakajtó van. A nyílás egyenes záródású, szemöldökgerendája gyámokon nyugszik, függőleges sávozású. Felette félköríves orommező emelkedik, közepén koszorúdíszes kagyló található, mellette levéldísz kapott helyet. A nyílást az oromdísszel együtt a lábazaton álló, kiugró, tükrös, palmettás, volutás fejezetű pilaszterek keretezik. Tükrükben vázából kinövő palmettás, volutás, groteszkes díszítés látható. Függőlegesen rovátkolt, tojássoros szemöldökpárkány zárja a kaput, amelynek architrávja függőlegesen rovátkolt. Frízében egy tábla, mellette gyümölcsfüzér található. A szemöldökgerendán leveles, rozettában végződő, egymással szembeforduló voluták húzódnak. Az attikaszinten a puttók a magyar címert tartják.
A hosszú, hétaxisos összekötőszárnyat az ajtót keretező pilaszterekhez hasonló óriáspilaszterek tagolják. Köztük keretes falmező helyezkedik el, a keret olyan, mint a portikusz falán lévő. A széleken félpillérekkel indul egy-egy keskeny falmező. A falmezőkben lévő díszítés egy négyzet, amelyben egy csúcsára állított négyzet kapott helyet. Sarkaiban ornamensek között kagylódísz, az ornamenssorral keretezett belső négyzetben pedig kék alapon két szárnyas puttó látható.
A Délen kapcsolódó exedra déli részén egy magasabb, timpanonos portikusz ugrik előre, egy négyszögű falsávból. Ennek oldalhomlokzatán a főhomlokzat attika- és földszintjének megfelelően egy-egy kis, indakeretes, fogrovatos lezárású, egyszerű ablak nyílik.
Az exedra oldalhomlokzata a nyugati homlokzat középső részének tagolását viszi tovább. Szélein félpillérrel induló, igen keskeny falsávok vannak, két szinten egy-egy kis, egyszerű, hosszúkás ablakkal. A falmezőkben félköríves nyílások találhatóak: aBa. A középen nyíló kapuhoz (III-as kapu) kétkarú, egymásnak szembe futó lépcső vezet. A felülvilágító rácsos. Az ablakok könyöklője keskeny, fogrovatos.
A portikusz négy karcsú, a főhomlokzaton álló oszlopokéhoz hasonló fejezetű oszlopból áll. A középső tengelyben egyenes karú lépcső visz fel. E mellett vasrácsos, egyenes zárású garázslejáratok vannak. A portikusz falának szélein egy-egy előreugró, háromoldalas falpillér emelkedik. A főpárkány fogrovatos, tojássoros, a timpanon üres. A fal tagolása: aBa. Félköríves nyílások láthatóak rajta, az ív kerete tojássoros. A vállvonalban egyszerű párkány fut. A párkány felett a fal enyhén visszaugrik. A szélső pilaszterek fejezetzónája alatti magasságban csonkapárkány húzódik, ami itt függőlegesen rovátkolt. E fölött nem folytatódik a téglaborítás. A gerendás lefedés egyszerű. A nyílások előtt vasrácsok emelkednek.
Az exedra keleti homlokzatán nincs kapu. A keleti homlokzat szélső, előreugró részein vakablakok vannak. A középső szárny 3., 4. és 5. axisában az exedra ablakaihoz hasonló nagy, félköríves ablakok nyílnak.
:
Szabadonálló, négyszögletes, két végén egy-egy keresztszárnnyal bővített, téglalap alaprajzú, a déli oldalán félkörívvel lezárt, főhomlokzatán portikusszal kialakított, északi tájolású múzeumépület. Tégla homlokzata van. Az elrendezés szimmetrikus.

Az épület kő lábazaton áll, amelyben egyszerű pinceablakok nyílnak.
A Hősök terére néző három-három axisos főhomlokzata közepén timpanonos portikusz ugrik előre, melyhez pofafalak között egy egykarú lépcső vezet. A pofafalakon fogrovatos párkány húzódik. A timpanont hat sima törzsű jón oszlop tartja. Az oszlop nyaktagja figurális és palmettás díszítésű. E felett gyűrű következik, majd a sarkokon palmetta szerű díszítés látható, melyekre középről, egy kagylóból voluta fut fel. A voluták között groteszk fej található, az abakuszon rozettadísz kapott helyet. A fal két szélén egy-egy, az oszlopokkal megegyező kialakítású pilaszter emelkedik, mely egy-egy előreugró falpillért zár le. A tagozott szalagkeretes, egyenes záródású bejáratnak félköríves felülvilágítója van. Az egyenes vonalú, fogrovatos, tojássoros szemöldökgerenda íves, ornamentikus díszítésű gyámokon nyugszik. A nyílás keretezése tojássoros, festett ornamentikus díszítéssel. Az ajtó melletti két nagy faltükröt geometrikus díszítésű keret övezi, mely csúcsukra állított négyzetek sorából áll, belső szélén tojássorral kiegészülve. A párkány felett festett fríz húzódik e felett gerendás lefedés található, fogrovatos mezőkkel, a gerendákon mindent elborító, festett ornamentikus díszítéssel. Az oszlopok feletti fogrovatos és tojássoros párkány architrávja rozettás díszítésű. A timpanonban figurális mozaikdísz látható.
A főhomlokzat két oldalsó szárnya alacsonyabb a portikusznál, annak főpárkánya alsó részétől indul. Két szintes, a második attikaszint, fogrovatos párkánnyal elválasztva. A frízben ornamentális és füzérdísz fut végig. A nyílások egyenes záródásúak. Az ablakok könyöklőpárkánya hangsúlyosan előreugrik, fogrovatos. Köpenydíszeik a lábazaton fekszenek, halfarkú puttók láthatóak rajtuk. A nyílásokat tagozott szalagkeretezés övezi, ami külső oldalán pikkelysorral, belső oldalán ornamens- és gyöngysorral díszített. Középen levélinda húzódik. A sarkokban egy-egy tondó, a rövid oldalakon egy-egy, a szárköveken kettő-kettő, csúcsára állított rombusz tagolja a keretet. A tojássoros, stilizált palmettás szemöldökdísz felett hangsúlyosan ugrik előre a szemöldökgerenda.
Az attikaszint ablakait fonatdíszes, tagozott keret veszi körbe. Tükrös pilaszterek között állnak, melyek a portikusz oszlopaihoz hasonló, volutás fejezetűek. A sarkokon állók szélesebbek és egyszerűbb a fejezetük. A tükrökben ovális címerpajzsok vannak, melyek a sarkokon kifelé fordulnak. Alattuk fonatdísz, felettük bőségszaruk láthatóak. Az ablakok közti négyzetes falmezőkben kék alapon virágfüzéres koszorú látható, melyet ornamens szegélyez. Felül széthúzott függönymotívum van, az alsó sarkokból egy-egy bőségszaru nyúlik ki. Közepén íves szélű tábla kapott helyet, melyben a haltestű puttók látszanak.
A főpárkány architrávja meanderes, kék alapú frízében tondók között a haltestű puttók kagylót tartanak, valamint szárnyuk is van. A párkány tojássoros, legfelül palmettasor díszíti.
A nyugati oldalhomlokzat két szélső, hangsúlyosan előreugró rizalitból, valamint a déli oldalon csatlakozó exedrából áll. A két szélső rizalitot összekötő fal alacsonyabb, főpárkányának teteje azok főpárkányának aljáig ér.
A fríz ugyanolyan, csak nem kék hátterű. A puttók itt ovális címerpajzsokat tartanak, az architráv függőleges sávozású.
Az egyaxisos kiugró szárnyakon a főhomlokzat tagolását láthatjuk viszont. Az attikaszinten nincs nyílás, alul az északi oldalon ajtó, a délin ugyanolyan kiképzésű vakajtó van. A nyílás egyenes záródású, szemöldökgerendája gyámokon nyugszik, függőleges sávozású. Felette félköríves orommező emelkedik, közepén koszorúdíszes kagyló található, mellette levéldísz kapott helyet. A nyílást az oromdísszel együtt a lábazaton álló, kiugró, tükrös, palmettás, volutás fejezetű pilaszterek keretezik. Tükrükben vázából kinövő palmettás, volutás, groteszkes díszítés látható. Függőlegesen rovátkolt, tojássoros szemöldökpárkány zárja a kaput, amelynek architrávja függőlegesen rovátkolt. Frízében egy tábla, mellette gyümölcsfüzér található. A szemöldökgerendán leveles, rozettában végződő, egymással szembeforduló voluták húzódnak. Az attikaszinten a puttók a magyar címert tartják.
A hosszú, hétaxisos összekötőszárnyat az ajtót keretező pilaszterekhez hasonló óriáspilaszterek tagolják. Köztük keretes falmező helyezkedik el, a keret olyan, mint a portikusz falán lévő. A széleken félpillérekkel indul egy-egy keskeny falmező. A falmezőkben lévő díszítés egy négyzet, amelyben egy csúcsára állított négyzet kapott helyet. Sarkaiban ornamensek között kagylódísz, az ornamenssorral keretezett belső négyzetben pedig kék alapon két szárnyas puttó látható.
A Délen kapcsolódó exedra déli részén egy magasabb, timpanonos portikusz ugrik előre, egy négyszögű falsávból. Ennek oldalhomlokzatán a főhomlokzat attika- és földszintjének megfelelően egy-egy kis, indakeretes, fogrovatos lezárású, egyszerű ablak nyílik.
Az exedra oldalhomlokzata a nyugati homlokzat középső részének tagolását viszi tovább. Szélein félpillérrel induló, igen keskeny falsávok vannak, két szinten egy-egy kis, egyszerű, hosszúkás ablakkal. A falmezőkben félköríves nyílások találhatóak: aBa. A középen nyíló kapuhoz (III-as kapu) kétkarú, egymásnak szembe futó lépcső vezet. A felülvilágító rácsos. Az ablakok könyöklője keskeny, fogrovatos.
A portikusz négy karcsú, a főhomlokzaton álló oszlopokéhoz hasonló fejezetű oszlopból áll. A középső tengelyben egyenes karú lépcső visz fel. E mellett vasrácsos, egyenes zárású garázslejáratok vannak. A portikusz falának szélein egy-egy előreugró, háromoldalas falpillér emelkedik. A főpárkány fogrovatos, tojássoros, a timpanon üres. A fal tagolása: aBa. Félköríves nyílások láthatóak rajta, az ív kerete tojássoros. A vállvonalban egyszerű párkány fut. A párkány felett a fal enyhén visszaugrik. A szélső pilaszterek fejezetzónája alatti magasságban csonkapárkány húzódik, ami itt függőlegesen rovátkolt. E fölött nem folytatódik a téglaborítás. A gerendás lefedés egyszerű. A nyílások előtt vasrácsok emelkednek.
Az exedra keleti homlokzatán nincs kapu. A keleti homlokzat szélső, előreugró részein vakablakok vannak. A középső szárny 3., 4. és 5. axisában az exedra ablakaihoz hasonló nagy, félköríves ablakok nyílnak.

Állapotjelentések

2014.08.20 09:00 piroska állapot: 5 - egyéb

Az épület állapota változatlan. A főkapu fölső részén érdekes részletet találtam. (kép)

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.