Megújulásunk támogatója:  
szakmai kérdések
témák listája

Összesen: 45 db hozzászólás

szépmíves hozzászólásai | 2015-09-10 22:41:40  (327)
Kedves Barátaim!
Ott kezdem a választ, hogy minden eddig elhangzottal egyetértek: fontos lenne ma is az arra ténylegesen érdemes épületeket védetté nyilvánítani. Az is igen fontos, hogy az enyészettől vagy a szándékos pusztítástól nem 1-1 épület tulajdoni lapjára felvezetett jogi jelleg védhet meg. Sokkal inkább a helyi közösség meg az erre nyitott tulajdonos. Ahol ezek közül egyik sincs, ott marha nehéz lépni és tényleges eredményt csak több szerencsés tényező "együtt állása" teremthet - esetleg...

Hátha valaki nem ismeri, ide másolom a védetté nyilvánításról szóló, ma hatályos jogszabályi helyeket. Ahogy klo is írta, ennek útja nem könnyű - úgy is mondhatnánk, hogy kifejezetten bonyolult(tá tett). Persze, egy indokolt védési javaslat képes lehet mindezen grádicsokat végigjárni, de e sorokból mégsem az sugárzik, hogy szerzői tömegesen új védéseket szerettek volna elindítani... :-( Az mindenképp kiderül az alábbi szövegekből, hogy védést kezdeményezni ugyan nem lehetetlen, de hogy erre egy ide, hozzánk eljuttatott ötlet, levél nem elegendő, az biztos.

Hogy valami jó is legyen benne: fontos tudni, hogy a klo által emlegetett védési dokumentációt természetesen NEM a védést kezdeményezőnek, hanem a hatóságnak (Forster Kp.) kell elkészítenie. A tulajdonos jó szándéka/együttműködése, persze, előny, de ennek hiánya nem kizáró ok. (Bár mostanság nem sok hivatal megy szívesen szembe 1-1 pl. hangosan tiltakozó állampolgárral...)

2001. évi LXIV. törvény:

"VÉDETTÉ NYILVÁNÍTÁS

A nyilvántartott műemléki értékek műemlékké nyilvánítása

29. § (1) Műemlékké a nyilvántartásba vett műemléki érték nyilvánítható. A nyilvántartott műemléki érték műemlékké nyilvánítása hivatalból indul vagy a Hivatalnál jogszabályban meghatározott módon kezdeményezhető.
(2) A műemlékké nyilvánítás tudományos előkészítését a Hivatal folytatja le.
(3) A védelem alá vonni tervezett műemléki jelentőségű területen, műemléki környezetben és történeti táj területén álló ingatlanok, valamint nyilvántartott műemléki érték ingatlanának tulajdonosait és a jogszabályban meghatározott egyéb érintett személyeket és szervezeteket jogszabályban meghatározott módon értesíteni kell a műemlékké nyilvánítás előkészítésének megkezdéséről.
(4) A műemlékké nyilvánításról a tulajdonos és a települési – a fővárosban a fővárosi kerületi – polgármester véleményét jogszabályban meghatározott módon ki kell kérni.
30. §
Az ideiglenes műemléki védettség

31. § (1) A hatóság:
a) a nyilvántartott műemléki értéket a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításával egyidejűleg, vagy
b) ha a nyilvántartott műemléki értéket megsemmisülés vagy értékeinek eltűnése fenyegeti,
soron kívül, a jogszabályban meghatározott tartalmú értékvizsgálat alapján legfeljebb egyéves időtartamra ideiglenes védelem alá helyezheti, és a határozat fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtását rendelheti el.
(2) Az ideiglenes védelem nem hosszabbítható meg.
(3) Az ideiglenes műemléki védelem alatt álló ingatlanra – a 68. § kivételével – a műemlékekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(4) Az ideiglenes védelem megszűnik a határozatban megjelölt időtartam elteltével, illetve a műemlékké nyilvánításról szóló rendelet hatálybalépésével.
(5) Ha a hatóság a műemlékké nyilvánítás előkészítése során megállapítja, hogy a védetté nyilvánítás nem indokolt, az ideiglenes védettséget meg kell szüntetni. Az ideiglenes műemléki védettség elrendeléséről és megszüntetéséről a 29. § (3) bekezdésében felsoroltakat értesíteni kell.
A műemléki védettség létrejötte

32. § A nyilvántartott műemléki értékeket a miniszter rendeletben nyilvánítja műemlékké, aminek tartalmaznia kell:
a) a védetté nyilvánítás tényét,
b) a védetté nyilvánított műemléki érték meghatározását, a védelem célját,
c) a védelem fajtáját (műemlék, műemléki terület),
d) az egyedileg védett ingatlanra (ingatlanrészre) vonatkozó, elővásárlási joggal kapcsolatos rendelkezést,
e) a műemléknek az örökségvédelmi bírság szerinti számítási kategóriájába és a védelem kormányrendeletben meghatározott további szempontjai szerinti kategóriába sorolását,
f) a műemlék ingatlan (ingatlanrész) és a műemléki terület meghatározását, az azonosításához szükséges helyrajzi adatokkal.
32/A. § A Hivatal évente legalább egyszer javaslatot tesz a nyilvántartott műemléki értékek műemlékké nyilvánítására.
33. § Egyes jelentős történeti és kulturális értékű, illetve veszélyeztetett helyzetű műemlékek és műemlékegyüttesek fokozott védelmét biztosítani kell.
34. § A műemléket, valamint indokolt esetben fontosabb megközelítési pontjain a védett területet a hatóság a jellemző adatokat ismertető ,,Műemlék' feliratú táblával jelöli meg."

És ha még nem minden világos, itt vannak a részletek:

39/2015. (III. 11.) Kormány rendelet:

"9. A műemléki érték védelmére és fenntartására vonatkozó követelmények

28. § (1) A nyilvántartott műemléki értéket érintő tevékenységeket az e fejezetben meghatározott követelményeknek megfelelően kell végezni.
(2) A nyilvántartott műemléki érték esetén az értékleltárba felvett értéket fizikai valójában kell megőrizni, valamint előnyben kell részesíteni az ezt elősegítő, az érték anyagi megőrzését biztosító építészeti-műszaki megoldásokat.
(3) A nyilvántartott műemléki érték akkor nyilvánítható műemlékké, ha
a) műemlékké nyilvánítása a védetté nyilvánításról szóló jogszabályban meghatározott közérdekű célt szolgál,
b) a műemlékké nyilvánítás időszakában fennálló formájában
ba) hazánk történelmének eredeti, hiteles dokumentuma,
bb) kortörténeti jellege meghatározó módon érvényesül,
bc) sérülései ésszerű helyreállítás révén kijavíthatók és a műszaki állapothibák helyreállítása nem jelent olyan jelentős fizikai változtatást, amely a műemléki érték kortörténeti jelleget megszüntetné,
bd) gazdaságossági vagy használati szempontból fenntartható, továbbá
c) az értékleltár elkészült.
(4) Ha a nyilvántartott műemléki érték értékleltára vagy feltárása még nem teljes körű, a közérdekűség megállapítására akkor kerülhet sor, ha a kiemelkedő és országos jelentőség a feltárt tudományos tények alapján legalább valószínűsíthető.
(5) A nyilvántartott műemléki érték műemlékké nyilvánításának előkészítéséről értesíteni kell
a) az érintett ingatlannal rendelkezni jogosultat,
b) a védetté nyilvánítás kezdeményezőjét,
c) a hatóságot,
d) más jogszabály alapján is védett vagy védendő műemléki érték esetében a hatáskörrel rendelkező illetékes hatóságot,
e) a (6) bekezdésben meghatározott módon a tervezett műemléki környezet területén fekvő ingatlan tulajdonosát, valamint
f) a természetvédelmi kezelésért felelős szervet, ha a védelemre tervezett történeti kert, történeti táj, műemléki jelentőségű terület, műemléki környezet országos jelentőségű védett természeti területen helyezkedik el.
(6) A védelem alá vonni tervezett területen álló ingatlanok tulajdonosait a műemlékké nyilvánítás előkészítésének megindításáról a Hivatal megkeresésére az érintett ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat hirdetmény útján értesíti.
(7) Ha az előkészítés alatt álló területi védelem ötven tulajdonosnál többet érint, a Hivatal a települési önkormányzat bevonásával szervezett közmeghallgatás keretében tájékoztatást ad.
(8) Az (5) bekezdés szerinti értesítés közlése, a (6) bekezdés szerinti megkeresés iránt és a (7) bekezdés szerinti közmeghallgatás érdekében a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításától számított tizenöt napon belül kell intézkedni.
29. § (1) A nyilvántartott műemléki érték műemlékké nyilvánításakor műemléki környezetnek jelölhető ki
a) a műemléki érték telkéhez kapcsolódó, azzal közvetlenül határos telek, továbbá
b) az a) pontban meghatározott telkek által kijelölt közterület-szakasz és az ehhez kapcsolódó telkek, különösen
ba) amelyen az esetleges építési vagy más tevékenységek a műemlékké nyilvánítandó műemléki érték állagát közvetlenül befolyásolhatják, vagy
bb) amelyen a műemlékké nyilvánítandó műemléki érték megjelenését, értékeinek érvényesülését közvetlenül befolyásoló építmény áll vagy építhető.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kijelölés hiányában – a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – műemléki környezet nem jön létre.
(3) A 2015. január 1. előtt védetté nyilvánított műemlékkel vagy műemléki jelentőségű területtel közvetlenül határos telkek, a közterületszakaszok és a közterületszakaszokkal határos ingatlanok, valamint a védettségről szóló döntésben ettől eltérően kijelölt ingatlanok minősülnek műemléki környezetnek."

szépmíves hozzászólásai | 2014-04-16 01:21:57  (319)
Kedves palatin.d!

Sajnos, ennek a fórumnak a neve "elavult" abban az értelemben, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal ezen a néven már megszűnt.
Ami az épület "átalakíthatóságát" illeti, azt javaslom, ne az "ingatlanosra" hallgasson, hanem az örökségvédelmi hatóságra, akik végső soron majd engedélyezik a tervezett beavatkozását! Adásztevelen az illetékes: a Veszprémi Járási Kormányhivatalon belül működő Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal. Hozzájuk juttassa el kérdéseit.
Azt nem tartom valószínűnek, hogy bármilyen anyagi támogatást adna a kormányhivatal a dologhoz, lévén ők nem pénzkezelők, hanem államigazgatási intézmény... Sajnos, nagyon kevés jóval biztathazom e téren. Tán még a Nemzeti Kulturális Alap az, ahová pályázni lehetne, de oda is csak évente egyszer... Esetleg kifoghat egy önkormányzati vagy megyei támogatást, de ezekről helyben jobban tudnak, mint mi, távolról...
Ami a színt illeti, a műemlékvédelem egyik fontos célja, hogy lehetőség szerint az épületet eredeti, vagy hiteles állapotba hozza, de legalábbis ehhez közelítse minden beavatkozás során... Így ezen épület esetében is egy felújításnál kísérletet kell tenni az eredeti színezés megismerésére és e szín felfestésére. Ez itt alighanem a fehér valamely árnyalata volt, ebben lehet szerintem gondolkodni.
Az ablakcsere már nehezebb ügy. Kiindulópontként megint csak az általános főszabályhoz kellene nyúlnunk: a műemlékeket lehetőség szerint anyagukban kell megőrizni. (Itt: ameddig lehet, fizikailag is megtartani, javítani az eredeti ablak szerkezetet.) Ha ez valamiért nem lehetséges, akkor törekedni kell rá, hogy az eredetivel megegyező, ahhoz minél inkább hasonlító, esetleg töredékeiből, vagy korábbi ábrázolás, fotó alapján rekonstruált, új szerkezeti eleme építsünk be. Vagyis, ha az ablak tönkrement, pl. elkorhadtak a fa elemei, esetleg 30 éve tüzép-ablakra cserélték valamelyiket, azt felújítás esetén az eredetivel minél inkább azonos, új darabbal kell helyettesíteni.
A minél több fény iránti igény ettől még teljesen valós. Ugyanakkor nem biztos, hogy egy-két nagyobb ablak teljesen megoldaná a gondot, a homlokzatot viszont biztosan előnytelenül megváltoztatná... Ezek a típusú házak sohasem lesznek világosak, ebbe jobb belenyugodni. (Aki parasztházat vesz, nem azért veszi, hogy úgy élhessen benne, mint egy panel 5. emeletén, vagy egy zöldövezeti társasházban.) A megoldás ilyen esetben az árnyékolást okozó esetleges egyéb tényezők, pl. fák, melléképületek, stb. hatásának esetleges kiszűrésén túl a nagyon jól megtervezett belső világítási rendszer, ami ma már képes energiatakarékosan, mégis minden szempontból kifogástalanul bevilágítani a belső tereket.
Remélem, nem ment el a kedve a műemlék-vásárlástól! Higgye el, megéri! Tudom, mit beszélek, egy 101 éves ház lakójaként! :-)
[ előzmény : (318)  palatin.d , 2014-04-13 12:36:44]

szépmíves hozzászólásai | 2011-11-07 14:56:21  (304)
T. Vöröspanda!

Ha még nem késő... Azt javaslom, minden megjegyzést ÍRÁSBAN tegyen meg, lehetőleg tértivevényes levélben. (Tudom, ez sokkal kevésbé korszerű, mint az e-mail, meg pénzbe is kerül, de legalább - a posta miatt - nehezebb elrekkenteni valahová...) Az a legjobb, ha álláspontját valamilyen dokumentummal, pl fotóval, tervvel illusztrálni, dokumentálni is tudja.
Ha írásos panaszára nem érkezik válasz (semmilyen), az ezek után nyilvánvaló hiba a hatóság részéről. Ha nem érdemi a válasz, hanem valami elkenés, akkor újra lehet írni...
A "körültekintő" (= a műemlék védelmét leginkább szolgáló?) és a "jogszerű" kategóriák gyakran nem esnek egybe, így ma sajnos, sokszor lehetőség van a jogszerű rombolásra. Persze ez korántsem kötelező... Minősíti valamennyi, az ügyben érdemben részt vevő felet. Ha az első fokú örökségvédelmi hatóság jogszerű vagy szakszerű működésével kapcsolatban merülnek fel kétségek Önben, elméletileg fordulhat a II. fokú örökségvédelmi hatósághoz, a KÖH-höz is, ami, ha az Ön aggodalmával egyetért, kivizsgálhatja az ügyet, az I. fok döntését pedig szélsőséges esetben megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti. Ha Ön arra gyanakszik, hogy egyenesen (műemlék- vagy lelőhely)rongálás zajlott/zajlik, akkor az ügyészséghez vagy a rendőrséghez is fordulhat. (Utóbbi esetekben, persze, véleményéért helyt kell tudnia állni, azt bizonyítania kell, különben maga-maga esik a hamis vád bűncselekményébe...)
Mindezek után azért adjunk egy esélyt annak is, hogy összességében NEM zajlik helytelenül a munka, csak Önnek nem volt módja kellő mélységben megismerkedni a figyelembe veendő körülményekkel. Aki nem gyakorlott a kivitelezések világában, az gyakran megijed egy kivitelezésen menet közben tapasztalható állapotoktól, a szétvert értékektől még akkor is, ha ezek a szakértők számára nyilvánvaló módon, később rendbe tehetőek lesznek! Így én mindenképp azzal kezdeném, hogy az építtetővel, esetleg a tervezővel kérnék egy személyes egyeztetést, ahol minden, a lelkét nyomó, szemét bántó kérdést fel lehetne tenni.
Sok sikert!
[ előzmény : (302)  vorospanda , 2011-10-14 12:29:56]

szépmíves hozzászólásai | 2011-10-08 18:10:47  (299)
Lámcsak, megy ez! Az igen érdekes, hogy 2 levélben is válaszoltak, de hát az mégis inkább jobb, mint ha egy se jött volna...

Én is örülnék, ha itt is olvashatnám a végső kimenetelt...

Amúgy a muemlekem.hu Válaszol a hivatal rovata tényleg nem a KÖH szócsöve, ahogyan ezt korábban sokszor írtuk is itt klo-val. De ettől még feltehette volna az az ismeretlen főoszt.vez., hiszen semmiből se tartott volna. De így se rossz, legalább elindult valami!
[ előzmény : (297)  miklós , 2011-10-08 07:51:37]

szépmíves hozzászólásai | 2011-09-25 21:50:26  (294)
Miklós,
én is kíváncsi vagyok, remélem, teszik majd a dolgukat!
[ előzmény : (293)  miklós , 2011-09-23 19:50:29]

szépmíves hozzászólásai | 2011-09-21 00:38:32  (292)
Nem elvéve klo kenyerét, de megjegyezném, hogy ha valaki a KÖH hivatalos álláspontját kívánja kikérni, javaslom, ne a muemlekem.hu-ra írjon, hanem a KÖH-nek, bármelyik elérhetőségén...
Nem rég haladtuk meg a védetté nyilvánított műemlékek darabszáma tekintetében Magyarországon a 13 ezret. Szép szám. Ugyanakkor tudni kell, hogy becslések szerint a hazai történeti korban létrejött épületek száma kb. 100 ezerre tehető! Vagyis közel tízszer annyi, mint ami ma védett. (Ezek között nyilván kevéssé értékes, vagy erősen átalakított, műemléki értékét vesztett házak is vannak!) Évek óta a műemlékeket járók is játszanak ezen a honlapon, így már közülük is sokan érzik, tudják, hogy gyakran igen esetleges, mi a védett és mi nem! Tudnia kell mindenkinek, hogy a most kihirdetett műemlékek darabszámának tízszerese vár -szinte teljesen kész, dokumentált állapotban - a KÖH-nél arra, hogy a minisztérium rendeletben kihirdesse a védelmét... Sajnos, ez is egy magyar kortünet: egyik kormány sem hajlandó tömegesen védetté nyilvánítani épületeket, mert fél a szavazói felháborodásától...
Mégis mit lehet tenni, ha egyértelműen védendő értéket találunk valahol? Annak, aki ezt fontosnak tartja, kezdeményeznie kell a KÖH-nél, vagy a kormányhivatalok örökségvédelmi irodáinál (és nem itt, a fórumban!) a védetté nyilvánítást! Ha azonnali megsemmisülés fenyeget, az ideiglenes védelem azonnal kiadható. Ha nem, "bevárhatja", amíg sorra kerül. Odáig is lehet, hogy a helyi védelem a megoldás (bár én ebben eddig nem nagyon hittem...)
[ előzmény : (289)  prozak01 , 2011-09-08 23:45:52]

szépmíves hozzászólásai | 2011-09-21 00:14:08  (291)
Kedves Miklós!

Volt hivatali dolgozóként annyit merek írni erről az esetről, hogy sajnos, vannak ilyenek. Azért vannak ilyen esetek, mert a magyar emberek egy része ennyire semmibe veszi a régészeti (műemléki, stb.) örökségét. Mások meg eltűrik, elnéznek mellette, bocsánatos bűnnek tekintik az ilyesmit. Vagy esetleg izélgetnek másokat, hogy ők tegyenek valamit ellene...
Az arányokról annyit kell tudni, hogy a KÖH örököseként 9 kormányhivatalban létrejött Kulturális Örökségvédelmi Irodában mindösszesen alig több, mint 20 régész felügyelő dolgozik. (Összevetésképpen: a régészeti lelőhelyek száma kb. 100-150.000-re tehető idehaza...) Így gyakorlatilag alig van esély arra, hogy 1-1 lelőhelypusztításon "rajtakapjunk" valakit...
Én már régen csak abban hiszek, hogy az örökségvédelem (meg sok más hasonló, így pl. a természeti értékek védelme is) csak akkor működik, ha a társadalom többsége felismeri ennek jelentőségét és azt is, hogy neki, az egyénnek mi a feladata ennek a közérdeknek az érvényesítésében! Az csak egy régi és rossz, másutt sok helyen rég meghaladott beidegződés, hogy 1-1 közfeladat azzal meg van oldva, ha alapítunk rá egy állami szervezetet, hivatalt és annak időről időre odaadjuk a költségvetést! Ma már nyugaton sok-sok "állami" (helyesen: köz-) feladatot részben civilek, egyházak, önkormányzatok és ezek eseti társulásai látnak el.
Minden reményem abban van, hogy ez a jövő vár Magyarországra is.
Vagyis x év múlva egy ilyen Tihany-óvári barom nem azért nem fogja szőlő alá forgatással tönkretenni a földvárat, mert esetleg fél, hogy elkapja a KÖH, hanem azért nem, mert tudatában van az értékének, meg amúgy is megszólnák a szomszédok, akik szintén azért csak legelőt tartanak itt, hogy védjék a lelőhelyet...
De addig is: az Óvár - de legalábbis annak nagy része védett régészeti lelőhely. De általában is mindenkinek azt javaslom, hogy ha műemlékkel, régészeti lelőhellyel kapcsolatban valami rongálás, leendő vagy azonnali probléma jut a tudomására és úgy gondolja, tenne valamit ellene, hát azt NE (vagy ne csak) egy netes játék (pl. Geocaching.hu) fórumában tegye meg... Azért ne, mert így nulla az esélye annak, hogy olyanhoz is eljusson az értesülése, aki esetleg tehetne is ellene valamit! (Így a kommentelők tehetetlen hivatalok fölötti, értelmetlen bosszankodása is megúszható...) Azonos fáradsággal ugyanezt a hírt e-mailen beküldheti pl. a KÖH központi e-mail címére is (koh@koh.hu) de mégjobb, ha a megyei kormányhivatalok örökségvédelmi irodáinak írja meg - és az máris hivatalos bejelentés, amit a KÖI-k ki fognak vizsgálni...
Amúgy meg, és ez a legszomorúbb, az is elképzelhető, hogy ez a tihanyi bekerítés meg szőlőültetvény dolog egész egyszerűen nem engedélyköteles és nem is tilos... Sajnos, ma ilyen törvényeink vannak :-(((
És végül: bár hangzatos, de nem hiszem, hogy a tihanyi lenne a leges legrégibb földvár, stb. De persze, ettől még fontos és megóvandó a dolog!
Uff! Beszéltem.
[ előzmény : (290)  miklós , 2011-09-18 12:11:38]

szépmíves hozzászólásai | 2011-06-15 11:21:29  (286)
Tisztelt Hölgyem!

Amint az előbbi bejegyzésemből kiderült, már nem nagyon van ráhatásom a KÖH dolgaira (se) de annak érdekében, hogy közelebb jussunk a válaszhoz, javaslom, kérdését egészítse ki azzal, vajon MELYIK Mocsáry-kúria után érdeklődik?! Legalább 4 db ilyen nevű, műemlék épület van, amiről tudok (e játék adatbázisában is szerepelnek ezek!). Ezek különféle állapotban vannak és eltérő tulajdonossal / használóval bírnak, így a válasz is ettől függhet.

Amúgy a válasz szerintem dodonai: ahhoz, h valami megmaradjon, 2 fontos dolog kell

1., VALÓDI tulajdonos, aki az ebből fakadó kötelezettségeit képes ellátni
2., egy jó épület-funkció

Persze, mondani könnyű, tudom.
[ előzmény : (285)  Mocsáry , 2011-05-30 11:21:21]

szépmíves hozzászólásai | 2010-11-13 00:40:39  (278)
Kedves Lacipap!

Sajnos IQ-ból nem megy, meg most pár napig szabadságon (értsd: könyveimtől távol) vagyok. Ha visszamegyek (nem várom túlságosan...) akkor megpróbálok utánanézni. A duplavés! (czegei) Wass család itt a neten elérhető történetében minden esetre egy mukk sincs Mezőcsátról.

Az épület siralmas. Mint ház (ház= van teteje, homlokzata, nyílászárói, stb.), alighanem, végső soron menthetetlen. Emlékparkként, romként éppen "használhatnák", ha akarnák... Kerítés, növényzetrendezés, életveszély-elhárítás kellene.

Üdv!
[ előzmény : (276)  Lacipap , 2010-11-03 08:33:10]

szépmíves hozzászólásai | 2010-08-17 23:28:49  (271)
Észre kell vennünk, hogy Forster még nem a mai, jogi terminus technicus értelemben használta a "műemlék" szót, hanem inkább a mai köznyelvi értelemben: műemlék=szép, régi, értékes épület (még ha jogilag nem is védett). Ma a helyzet, a trianon utáni Magyarországon NEM egyértelműen úgy néz ki, hogy KEVESEBB a védett épületek csoportja, mint a Gerecze-lista. Úgy állunk, hogy hol bővebb, hol szűkebb. Ma már egyértelműen értéknek tartunk sokminden olyat (pl. ipari épületek, vagy pl. "közlekedési műemlékek": hidak, pályaudvarok) amit ő még - a korszellemnek és az akkori európai szemléletnek megfelelően - tkp. semmibe sem vett.

Ezen túl magam is azt gondolom, hogy bajok vannak a műemlékké nyilvánítással. Konkrétan: nem megy. A most (nem ezért :-))) megbukott Hiller-minisztérium pl. élen járt ennek a törvényben is kötelezőnek írt állami feladatnak a negligálásában, hiába készített a KÖH százszámra felterjesztéseket... Még a legnyilvánvalóbb, vagy konkrétan veszélyben lévő értékek védetté nyilvánítása is hosszú évekbe tellett, vagy egyáltalán nem is sikerült. Ez amúgy remek módszere annak, hogy mind a műemlékes szakmát, mind a civileket leszoktassuk a védések kezdeményezéséről. Azt sugallja, hogy fölösleges izmozni, hisz úgy sem lesz belőle semmi...

Az új gárda olyan rövid ideje működik még, hogy egyelőre nem látszik, mik a prioritásai e téren. Amúgy az előző KÖH elnöknekaz az ötlete, hogy egyszer és mindenkorra nézzük át az összess szóba jöhető épületet, az arra érdemeseket védjük le, azután meg már csak karban kell tartani ezt a bő listát, na, ez az ötlet elvben nem rossz. Pénz és idő kell(ett) volna hozzá. Kíváncsi vagyok, hogy ez az ötlet megy-e a fürdővízzel?

Végül: Azon egyáltalán nem kell csodálkoznunk, hogy nem egységesek a helyi védelem szempontrendszere az országban... Amiből egyik helyen 12 egy tucat, pont ugyanabból az épületből máshol egy sincs. A budapesti V, VI, VII, VIII vagy IX kerületi lakosok szinte el sem tudnák képzelni pl. hogy Miskolcon egyetlen 1 db "körgangos" századfordulós bérház van védettség alatt... Ebből rögtön műemléket is kreáltunk, mert ennek a háznak ITT nagy a jelentősége. A Nagymező utcában a kutya nem is lassítana előtte...

A gond szerintem nem a más-más szemlélettel van, mert ebből még jó is kisülhetne. A baj ott van, ha ez a helyi védelem csak formális, vagy ahogy a legtöbb helyen tapasztaljuk: NINCS IS ilyesmi! Pedig ahogyan közelmúltban elhunyt kollégánk, Figler András fogalmazott: "Minden falunak megvan a maga hét csodája!"

Amit tehetünk: ha szerintünk védelmet érdemlő, de nem védett értéket látunk, annak védetté nyilvánítását kezdeményezzük a KÖH-nél. De kérek mindenkit, hogy ezt NE egy odadobott e-mailben tegye meg, mert ennek nem dokumentált a sorsa, meg "több e-mail, mint nap + ezzel foglalkozó köztisztviselő"... szabály is érvényesülhet. Vagyük a fáradságot és írjunk rendes levelet, beleírva a védettség szerintünk fennálló okait meg a ház rendelkezésünkre álló adatait. Meglátjuk, mi lesz majd belőle. Szerintem ez a védési stop már nem tartható sokáig!

szépmíves hozzászólásai | 2010-06-09 10:54:49  (261)
Kedves Műemnlékes Játékosok!

"Figyelem! Ez nem gyakorlat" - mondhatnám amerikai háborús filmek szóhasználatával. De most tényleg komoly dologról van szó, melyben a KÖH valamennyiőtök segítségét kéri, pontosabban: segítségére van rászorulva:

A KÖH vasárnap az alábbi közleményt adta ki az MTI-n keresztül:

"A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal közleménye az elmúlt időszakban ár- és belvízkárt szenvedett műemlékekről és régészeti lelőhelyekről

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) aggodalommal és fokozott figyelemmel kíséri az elmúlt hetek szokatlanul szélsőséges időjárási viszonyait, melyek emberek százezreinek életét és javait fenyegetik - határainkon innen és túl. A rendkívüli csapadék okozta tragikus áradások és belvizek sajnos nem kímélik sem védett műemlékeinket, sem pedig régészeti lelőhelyeinket. A KÖH munkatársai azon dolgoznak, hogy minél gyorsabban felmérhessük e kulturális értékeinkben keletkezett károkat. Célunk, hogy e károk lehetőleg minimalizálhatóak, illetve minél hamarabb helyrehozhatóak legyenek.
Mivel az ár- és belvíz-súlytotta területeken a közlekedés még ezen órákban is nehéz, vagy lehetetlen, e felmérő munkát egyedül nem tudjuk elvégezni.

Kérjük ezért az ár- és belvíz által érintett települések önkormányzatait, illetve a kárt szenvedett műemlék épületek, régészeti lelőhelyek tulajdonosait, kezelőit, használóit, hogy az esetleges káreseményekről a KÖH illetékes területi irodáit amint azt a helyzet megengedi, telefonon, e-mailben vagy levélben értesíteni szíveskedjenek. (Elérhetőségeink: miskolc@koh.hu, debrecen@koh.hu, szeged@koh.hu, pecs@koh.hu, sopron@koh.hu, szekesfehervar@koh.hu, budapest@koh.hu Az elérhetőségek a KÖH honlapján is hozzáférhetőek ezen a címen: http://www.koh.hu/telefonkonyv.php) Bejelentést tehetnek továbbá a KÖH központi számán: +36/1/2254800, valamint központi e-mailcímén (koh@koh.hu) is.

Az elmúlt hetek időjárási eseményei, áradásai miatt kért szenvedett valamennyi honfitársunknak együttérzésünket fejezzük ki, a ma is védekezésen, helyreállításon dolgozóknak pedig sok erőt, kitartást kívánunk és lehetőségeinkhez mérten szakmai segítséget nyújtunk."

LÉNYEG: SZERETNÉNK A LEHETŐ LEGGYORSABBAN TISZTÁN LÁTNI ABBAN, HOL ÉS MI SÉRÜLT MEG AZ ELMÚLT HETEK ÁR- ÉS BELVIZES KATASZTRÓFÁI SORÁN

Kérek ezért hát minden olyan műemlékem.hu játékost is, akinek tudomása van arról, hogy bárhol az országban műemlék vagy régészeti lelőhely sérült meg az árvíz során, írjon nekünk! Ha fényképetek van a kialakult állapotról, annak is nagyon örülnénk.

Konkrétan a BAZ, Heves és Nógrád megyei műemlékekben esett károk bejelentését a következő elérhetőségeken várjuk:
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-magyarországi Iroda
3530 Miskolc, Rákóczi utca 11.
Tel/fax: +36 46/508-927 Mobil: +36 30/279-2272
e-mail: miskolc@koh.hu

Nekem az elmúlt napokban az a személyes tapasztalatom, hogy ebben a mindenkit próbára tevő helyzetben rendkívüli szolidaritásukról adnak tanúbizonyságot az emberek. Kérlek azért Benneteket, hogy mindenki segítsen amivel csak tud!!! Elsőként, persze, az embereken kell tudnunk segíteni. Több száz ember, honfitársunk van, akinek életét a semmiből kell újra építeni, mivel semmijük nem maradt. (Ez nem túlzás! Tegnap este a miskolci sportcsarnoknál, vagy a Vörösmarty iskolai ideiglenes szállásnál a ruha-adományok között a ZOKNI, az ALSÓNADRÁG és a bébiruha volt a legkeresettebb!!! Ebbe gondoljatok bele!) Mindenki találjon hát feladatot ebben a témában is! Figyeljétek a nagy karitatív szervezetek felhívásait arról, hogy milyen adományokra van szükség. Pl. akinek van nélkülözhető BÚTORA, azt juttassa el Miskolcra, hogy az összedőlt házak, megsemmisült otthonok helyén új életet kezdhessenek a károsultak!

Ha pedig még a műemlékek hogylétével is tudtok törődni, azt külön köszönöm!

Elsőre, röviden azt tudom jelenteni, hogy e tekintetben, Hála Istennek, nem tudok komoly bajról. Számos épületbe befolyt a víz (pl. Felsőhámor, Kohászati Múzeum, Monok, Kossuth-ház), de sok más megmenekült. Pl. a közvetlen a Bódva magaspartján álló műemlékek, pl. Edelény, L'Hullier-Coburg kastély, Edelény, Református templom, vagy Boldva, ref. templom, szerencsésen megmenekültek. Dédestapolcsányban a védett ref. templomnak csak a lépcsőjéig jutott a Bán-patak. De még mindig számos hely van, ahol fogalmunk sincs, mi lehet a helyzet. Pl. mert nem is lehet odajutni, ahhoz meg nincs pofánk, hogy ebben a helyzetben, amikor emberéletek, házak vannak veszélyben pl. a polgármesteri hivatalokat érdeklődő telefonokkal zaklassuk. De ha jártatokban-keltetekben infót tudnátok küldeni a pontos helyzetről, pl. a Hernád-völgyéből, annak nagy hasznát vennénk!

Üdvözlettel:
szépmíves

szépmíves hozzászólásai | 2010-05-17 17:59:51  (251)
Kőszeggel kapcsolatban (is) eszembe jut annak a szerb csetnik vezérnek az interjúja aki annak idején a délszláv háború idején a horvát kézen lévő Dubrovnik világörökség óvárosát ágyúztatta. Mégkérdezték tőle, nem sajnálja-e elpusztítani ezt a szép ódon várost. Mire a felelet: "Nem, mert mi egy sokkal szebb és sokkal régebbi Dubrovnikot fogunk felépíteni!" ...

Kell ide egy kis szünet, hogy magunkhoz térjünk...

Kőszegen se kellett volna 25 millát befizetnie senkinek, ha mindenki tiszteletben tartja a törvényt. Amúgy - a cikkel ellentétben - NEM a KÖH miatt bűncselekmény a műemlékek engedély nélküli földig rombolása, hanem pl. a BTK miatt. Így ez "hivatalból" (és nem pl. feljelentés nyomán) üldözendő bűncselekmény. Így a KÖH ettől el sem állhat, a rendőrség, ügyészség és bíróság teszi/tennie kell a dolgát...

Amúgy ide kívánkozik végül, hogy az ország túlsó végén szintén lassan véget ér egy másik, a kőszegihez hasonló, műemlékrongálási, egyben "volt gyárból vasgyűjtési" per. A KÖH másod fokú bíróságon is megnyerte az egyedi műemlékként védett ózdi volt Finomhengermű egykori gépeit ócskavasként leszerelő cég elleni, százmilliós rongálás miatt kiszabott 30 milliós örökségvédelmi bírságról szóló pert. Csak ennek rosszabb a sajtója :-) Nem mindig leteh tán műemléket teljesen tönkre tenni bűntetlenül... Mert egy finomhengermű a hengersor nélkül... már nem ugyanaz...

[ előzmény : (250)  petergabor , 2010-05-15 16:50:45]

szépmíves hozzászólásai | 2010-01-08 15:41:31  (231)
Kedves Mindenki!

Először is BUÉK mindenkinek!

Ami a helyi védettséget illeti, ezek az adatok abszolut közérdekűek, mindenki számára hozzáférhetőek kell(ene) legyenek, már ahol egyáltalán kimondtak ilyesmit. Az valóban nem lenne egyszerű, hogy ha klo hozzálátna és írna 3200 db levelet, amelyben valamennyi önkormányzatot felhívná arra, h szolgáltasson adatot... Ráadásul én nem is tudom, köteles lenne-e egy önkormányzat mondjuk levélben megküldeni valamennyi adatot a helyi védett épületekről. (Lehet, hogy csak "iratbetekintést" kell biztosítaniuk, vagyis azt, hogy ügyfélfogadási időben bemehessünk és kijegyzeteljük azokat a rendezési tervből...)

DE... egy csomó rendezési terv - benne a helyi védettségek adataival - kint van az interneten, a települések honlapjain. Még ezt se hiszem, hogy klo-nak kellene végigböngésznie. Azt viszont nagyon is el tudnám képzelni, hogy a játékosok - pl. pontokért - vállalnák egy-egy jól behatárolt területen ezen adatok összegyűjtését. Ezeket aztán klo meg a stáb fogadná és feltöltené a muemlekem.hu-ra. Símán fel lehetne osztani az országot magunk között. Ha nem sikerülne mindenhonnan begyűjteni, no zakson, amennyivel több lesz itt az adat, annyival lesz jobb/teljesebb ez az adatbázis!

Hm?
[ előzmény : (229)  klo , 2010-01-04 18:39:58]

szépmíves hozzászólásai | 2009-12-30 00:06:45  (224)
Hja, az tényleg pazar lenne, ha a KÖH-nek listája lenne a helyi védett objektumokról... (Egyelőre még a rendezési terveknek is csak töredékével rendelkezünk...) Jelenleg annyi jó van csak a jogszabályokban, hogy ha egy önkormányzat TÖRÖLNI szeretne valamit a helyi védettek közül (ugye, eddig hivatalosan azt se tudtuk, h védték) no, akkor erről a KÖH-öt értesítenie kell. Ez, ugye, arra lenne jó, hogy amikor törölnek valamit (ennek a mi kultúrfokunkon rend szerint egy oka van: egy sakál befektető, vagy épp a polgármester le akarja bontani a védett házat, mondjuk Lidl vagy SPAR építése miatti "kényszerből") akkor a KÖH ezt megtudva az igazán értékes házat akár "rendes" műemlékké nyilváníthatja. Kis bibi itt, hogy az elmúlt 10 évben, mióta itt vagyok, még egyetlen ilyen bejelentés sem érkezett hozzánk. (Bár lehet, h nem töröltek mifelénk védettséget mostanában... :-)
Amúgy - ellentétben a műemléki védelemmel - ideiglenes védelmet nem csak egész házakra lehet kimondani, hanem bármilyen, megfogalmazható építészeti, műemléki értékre is. Pl. egy utca történetileg kialakult homlokzatszínezésére, anyaghasználatára, beépítési magasságára, telekszerkezetére, hagyományos kerítéseire is (függetlenül a mögötte lévő háztól..), stb., stb. Ezeket a védéseket elég nehéz lenne egy központi nyilvántartásba összehozni. (Lám, még a hagyomásnyos műemlékeket se sikerül mindig :-(((((

Minden muemlekem.hu játékosnak valamennyi KÖH-ös munkatársam nevében köszönöm az egész éves munkáját, szorgalmát, kitartását. Az összegyűjtött, döbbenetes mennyiségű jelentéshez a szerzőknek, örökségvédőknek gratulálok, számítunk mindenkire jövőre is!

Jó műhold-járást valamennyiünknek! Üdv!

szépmíves
[ előzmény : (223)  Ármin56 , 2009-12-29 12:45:28]

szépmíves hozzászólásai | 2009-11-29 14:34:56  (207)
Kedves Garda!

Bár e rovat címe "Válaszol a hivatal", de nem pont abból a célból, hogy hatósági ügyeket e játék fórumán keresztül válaszoljunk meg... A kérdésedre a legpontosabb választ a KÖH Észak-alföldi irodájának munkatársai adhatják meg:
DEBRECEN 4025 Piac u. 79.
Telefon: +36 52 500 490; +36 52 500 490
Fax: +36 52 500 499
e-mail: debrecen@koh.hu

Általában elég egy egyszerű levél, amelyben leírod, hogy az ilyen s ilyen iktatószámon ekkor s akkor kapott határozatod érvényét kéred meghosszabbítani. És kész. Itt az a leges-legfontosabb, hogy még NE legyen lejárva a határozat, mert azt akár a lejárta után 1 nappal később sem lehet már "meghosszabbítani", újat kell kérni. Az is fontos, hogy lényegesen ne legyenek mások a tények (pl. ne változzon meg a műemlék állapota, amire kérted az engedélyt), meg a törvényi előírások se legyenek sokkal különbözőek. Fontos: NEM kell a meghosszabbítást kérni olyan engedélynél, amivel már elkezdtél élni, pl. már hozzáláttál az építkezéshez. (Bár ilyenkor a kezdést be kell jelenteni!)
Erre a kérelemre formanyomtatvány nincsen, így küldeni sem tudunk. Kb. az kell bele, amit írtam. Egyszerű dolog. Sok sikert!

Üdv!
[ előzmény : (204)  Garda , 2009-11-27 08:12:07]

szépmíves hozzászólásai | 2009-11-11 17:08:26  (198)
Kedves Zerind Vezér!

Először is gratulálok a győzelemhez!

A konkrét esettel kapcsolatban innen, az ország másik végéből, nem tudok segíteni. Az általános jelenséggel kapcsolatos megfigyelésem a következő.

Sok emberben - és ennek megfelelően sok, ember fogalmazta szövegű táblán is - keverednek a jogi terminus technicusok és az egyes szavak közbeszédben elfogadott jelentései. Ilyen a "műemlék" szó is. Hogy jogilag mi számít "műemléknek", azt behatárolja a 2001. évi LXIV. törvény. Ami ebben a kategóriában nincs benne, az nem műemlék. Sajnos azonban ez a szó nincs levédve jogilag, mint más társai, pl. a "bank", a "gyógyszer", vagy a "kamara".

Ma, pl. feliraton, bárki műemléknek nevezhet bármit. Így most a szegény állampolgár szerte olvashat emléktáblákon, helytörténeti kiadványokban meg persze az interneten "népi műemlékről", "ipari műemlékről", "vasúti műemlékről", "közlekedési műemlékről" (pl. hidak) stb., stb. Ezek egy része régen használatban volt kategória, pl. a népi műemlék ilyen. Az OMvH-ban, de egy ideig még a 2001. óta létező KÖH-ben is volt pl. "népi csoport", amely ezen emlékek felügyeletével foglalkozott.

Az Általad említett eset is ilyen. Néhány évtizede, amikor a MÁV még nem a botrányairól meg a késő és koszos járatairól volt híres, sok-sok régi szép vasúti építmény kapott efféle táblát. Különösen sok ilyen került a falakra a különféle vonalak kiépítésének 100. évfordulója körüli pár évtizedben, az 1970-90-es években.

Én tkp. nem bánom ezeket. Ezek a táblák is kordokumentumok, így jellemzik az ezeket a műemlékeket használó társadalmi csoportot. Ha meg valakinek a pontos jogi státusz kell, úgy is megkeresi azt pl. a tul. lapon.

Üdv!
[ előzmény : (197)  Zerind , 2009-11-06 11:38:10]

szépmíves hozzászólásai | 2009-09-23 17:02:30  (195)
Ich auch!

Köszönjük az észrevételt Berentével kapcsolatban.

A helyzet pont az, amit klo írt: a jelenleg a müemlekem.hu-n "futó" adatbázis nem azonos a jelenlegi "közhitelessel", amit a KÖH vezet. Berentén kívül - csak Észak-magyarországon - legalább fél tucat ilyen önállósult település van, így pl. a Hatvanról levált Kerekharaszt, vagy a Gyöngyöstől újra "elvált" Mátrafüred, több műemlékkel, régészeti lelőhellyel. Természetesen ezeket ma - legalábbis mi, itt a regionális irodában - önállóként tartjuk nyilván. Ennek megfelelően BAZ megye műemlékjegyzékének épp most folyó elkészítésekor már a pontos és jelenleg érvényes nevükön lesznek fent az adatok.

Ettől függetlenül, továbbra is számítunk az itt előkerült észrevételeitekre - népgazdasági hasznosítás végett! :-) Azt sajnos, nem tudjuk megoldani, hogy egy-egy emiletek, fórumbejegyzésetek után azonnal javítunk - amúgy ezt, ha jól értem, klo sem tűzte ki saját céljául e honlap adatbázisát illetőleg. De az itt felmerült észrevételeitek, tapasztalataitok előbb-utóbb "hasznosulnak".

Köszi még egyszer!
[ előzmény : (193)  Ich.. , 2009-09-21 09:33:23]

szépmíves hozzászólásai | 2009-09-16 15:32:05  (192)
Kedves Kajt,

a Fehérvári Rondelláról beszélsz? Ha jól emlékszem, azt - pontosabban az újjáépítését - Gerő László tervezte. Ennek megferlelően a terveknek a KÖH (volt OMF, OMVH) Tervtárában (is) meg kell lennie!(Bp. I. Táncsics u. 1., központi tel.: 2254-800, itt kell kérned a Tervtárat)
Sztem a levéltárat hagyd is!

Ha a hrsz érdekel, legrosszabb esetben tényleg az I. ker. önkormányzathoz lehetne fordulni és a rendezési tervből kisaszerolni... De az is lehet, h az I. kerületi KÖH-ös műemlékfelügyelő fejből megmondja...


[ előzmény : (187)  Kajt , 2009-09-14 16:17:32]

szépmíves hozzászólásai | 2009-09-07 18:37:40  (173)
Kedves Bélosz - és klo!

Azt hiszem, itt kavar van a Révfülöp körüli templomokkal.... A két templomrpm (Fülöp falu temploma és az ecsédi (?) templomrom különbözik!!! Olyannyira, hogy közigazgatásilag csak az egyik esik Révfülöp területére, a "fülöp". A másik Kővágóörs határában van. Így már megtalálod itt is: http://www.muemlekem.hu/muemlek?id=9939 !
Missimon is megtalálta és bejelentette mindkettőt, szerintem az ő meghatározásai a jók, nem a Tied, Bélosz.
Asszem, klo-nak javítania kell a Fülöphöz feltöltött Ecsédedet- de ez csak az én véleményem, innen, a Barbarikumból.

Üdv!
[ előzmény : (171)  klo , 2009-06-29 05:54:12]

szépmíves hozzászólásai | 2009-06-15 17:58:09  (166)
Kedves Bélosz,

a kérdésedre a válasz Ghiczy Gabitól megérkezett, remélem, megnyugtató. Amúgy talán nem túlzok, amikor azt írom, hogy ISZONYATOS gondok vannak a műemlék nyilvántartással az országban. Igen, igen, ma mindennek a KÖH az "oka", mivel e pillanatban a műemlékek hatósági nyilvántartásának feladata jogszabályilag a Hivatalé... Viszont az elmúlt fél évszázad (és benne az elmúlt évek) hihetetlen állami slendriánságának, felületességének rendbetétele nem megy egyik napról a másikra...

Tipikus gond pl., hogy az ötvenes években, amikor a műemlékké nyilvánítás hivali szabályai koránt sem voltak pontosak, egy-egy ház védett műemlékké nyilvánításához elég volt egy miniszteri levél (!). Így lett védett pl. "Nógrád megye összes kővára". Melyek is ezek? Hrsz? Ha a régészek ma új kővárat ásnak ki a föld alól akkor az is műemlék lesz? :-))))

VAGY egy másik. Mindegy is, melyik településen védetté nyilvánított negyven éve a miniszter "levele" egy - közelebbről nem megjelölt - "kastélyt". De sajna, ma azon a településen 3 kastély is áll...

VAGY egy harmadik: Védetté nyilvánítják X faluban a "kastélyt". Ez rendben is van, az épület megvan. Viszont a védetté nyilvánítás évtizedekkel ezelőtti állapotában egyetlen telken lévő épület együttese ma 5-6 hrsz-en található meg, a szocializmus alatt végeztetett telekosztások miatt. Az adott esetben a kastélyhoz szervesen kapcsolódó, szintén értékes építmények, pl. istállók, kasznárház, magtár, oranzseri, kerti építmények, stb. stb. MA már nem "a kastély telkén" találhatóak. Tulajdonosuk más személy és ő persze, hallani se akar a védelemről... Akkor ezek most műemlékek vagy sem?

A hosszú bevezető után az egyetlen mondat, ami a leveled témájához kapcsolódik:

Az egykori védetté nyilvánítási szándéknak megfelelő jogi állapot helyreállítására - a kusza és kétes végeredményű levéltári kutatások helyett - néha jobb azt a megoldást választani, hogy töröljük az eddigi védelmet és egy új, immár egyértelmű védési miniszteri rendeletben újra kimondatjuk az egészet, a pontosabb határok között.

Uff !!! Beszéltem... :-)
[ előzmény : (160)  Bélosz , 2009-05-20 19:01:26]