Műcsarnok

azonosító1227
törzsszám15765
védettségMűemléki védelem
jellegÉpítmény
név jellemzőMai
eredeti kategóriaKözépület
eredeti főtípuskulturális és szórakoztató épület
eredeti típuskiállítóhely
eredeti altípuskiállítási csarnok
megyeBudapest
helységBudapest 14
címHősök tere
Olof Palme sétány 1.
Dózsa György út 37.
helyrajzi szám29732/1
földhivatalFővárosi Kerületek Földhivatala
állapotKifogástalan
rövid leírásMűcsarnok, Schickedanz Albert és Herzog Fülöp, 1895.
külső leírásJellege:
Szabadonálló, négyszögletes, két végén egy-egy keresztszárnnyal bővített, téglalap alaprajzú, a déli oldalán félkörívvel lezárt, főhomlokzatán portikusszal kialakított, északi tájolású múzeumépület. Tégla homlokzata van. Az elrendezés szimmetrikus.

Külső:
Az épület kő lábazaton áll, amelyben egyszerű pinceablakok nyílnak.
A Hősök terére néző három-három axisos főhomlokzata közepén timpanonos portikusz ugrik előre, melyhez pofafalak között egy egykarú lépcső vezet. A pofafalakon fogrovatos párkány húzódik. A timpanont hat sima törzsű korintoszi oszlop tartja. Az oszlop nyaktagja figurális és palmettás díszítésű. E felett gyűrű következik, majd a sarkokon palmetta szerű díszítés látható, melyekre középről, egy kagylóból voluta fut fel. A voluták között groteszk fej található, az abakuszon rozettadísz kapott helyet. A fal két szélén egy-egy, az oszlopokkal megegyező kialakítású pilaszter emelkedik, mely egy-egy előreugró falpillért zár le. A tagozott szalagkeretes, egyenes záródású bejáratnak félköríves felülvilágítója van. Az egyenes vonalú, fogrovatos, tojássoros szemöldökgerenda íves, ornamentikus díszítésű gyámokon nyugszik. A nyílás keretezése tojássoros, festett ornamentikus díszítéssel. Az ajtó melletti két nagy faltükröt geometrikus díszítésű keret övezi, mely csúcsukra állított négyzetek sorából áll, belső szélén tojássorral kiegészülve. A párkány felett festett fríz húzódik e felett gerendás lefedés található, fogrovatos mezőkkel, a gerendákon mindent elborító, festett ornamentikus díszítéssel. Az oszlopok feletti fogrovatos és tojássoros párkány architrávja rozettás díszítésű. A timpanonban figurális mozaikdísz látható (Haranghy Jenő, 1940).
A főhomlokzat két oldalsó szárnya alacsonyabb a portikusznál, annak főpárkánya alsó részétől indul. Két szintes, a második attikaszint, fogrovatos párkánnyal elválasztva. A frízben ornamentális és füzérdísz fut végig. A nyílások egyenes záródásúak. Az ablakok könyöklőpárkánya hangsúlyosan előreugrik, fogrovatos. Köpenydíszeik a lábazaton fekszenek, halfarkú puttók láthatóak rajtuk. A nyílásokat tagozott szalagkeretezés övezi, ami külső oldalán pikkelysorral, belső oldalán ornamens- és gyöngysorral díszített. Középen levélinda húzódik. A sarkokban egy-egy tondó, a rövid oldalakon egy-egy, a szárköveken kettő-kettő, csúcsára állított rombusz tagolja a keretet. A tojássoros, stilizált palmettás szemöldökdísz felett hangsúlyosan ugrik előre a szemöldökgerenda.
Az attikaszint ablakait fonatdíszes, tagozott keret veszi körbe. Tükrös pilaszterek között állnak, melyek a portikusz oszlopaihoz hasonló, volutás fejezetűek. A sarkokon állók szélesebbek és egyszerűbb a fejezetük. A tükrökben ovális címerpajzsok vannak, melyek a sarkokon kifelé fordulnak. Alattuk fonatdísz, felettük bőségszaruk láthatóak. Az ablakok közti négyzetes falmezőkben kék alapon virágfüzéres koszorú látható, melyet ornamens szegélyez. Felül széthúzott függönymotívum van, az alsó sarkokból egy-egy bőségszaru nyúlik ki. Közepén íves szélű tábla kapott helyet, melyben a haltestű puttók látszanak.
A főpárkány architrávja meanderes, kék alapú frízében tondók között a haltestű puttók kagylót tartanak, valamint szárnyuk is van. A párkány tojássoros, legfelül palmettasor díszíti.
A nyugati oldalhomlokzat két szélső, hangsúlyosan előreugró rizalitból, valamint a déli oldalon csatlakozó exedrából áll. A két szélső rizalitot összekötő fal alacsonyabb, főpárkányának teteje azok főpárkányának aljáig ér.
A fríz ugyanolyan, csak nem kék hátterű. A puttók itt ovális címerpajzsokat tartanak, az architráv függőleges sávozású.
Az egyaxisos kiugró szárnyakon a főhomlokzat tagolását láthatjuk viszont. Az attikaszinten nincs nyílás, alul az északi oldalon ajtó, a délin ugyanolyan kiképzésű vakajtó van. A nyílás egyenes záródású, szemöldökgerendája gyámokon nyugszik, függőleges sávozású. Felette félköríves orommező emelkedik, közepén koszorúdíszes kagyló található, mellette levéldísz kapott helyet. A nyílást az oromdísszel együtt a lábazaton álló, kiugró, tükrös, palmettás, volutás fejezetű pilaszterek keretezik. Tükrükben vázából kinövő palmettás, volutás, groteszkes díszítés látható. Függőlegesen rovátkolt, tojássoros szemöldökpárkány zárja a kaput, amelynek architrávja függőlegesen rovátkolt. Frízében egy tábla, mellette gyümölcsfüzér található. A szemöldökgerendán leveles, rozettában végződő, egymással szembeforduló voluták húzódnak. Az attikaszinten a puttók a magyar címert tartják.
A hosszú, hétaxisos összekötőszárnyat az ajtót keretező pilaszterekhez hasonló óriáspilaszterek tagolják. Köztük keretes falmező helyezkedik el, a keret olyan, mint a portikusz falán lévő. A széleken félpillérekkel indul egy-egy keskeny falmező. A falmezőkben lévő díszítés egy négyzet, amelyben egy csúcsára állított négyzet kapott helyet. Sarkaiban ornamensek között kagylódísz, az ornamenssorral keretezett belső négyzetben pedig kék alapon két szárnyas puttó látható.
A Délen kapcsolódó exedra déli részén egy magasabb, timpanonos portikusz ugrik előre, egy négyszögű falsávból. Ennek oldalhomlokzatán a főhomlokzat attika- és földszintjének megfelelően egy-egy kis, indakeretes, fogrovatos lezárású, egyszerű ablak nyílik.
Az exedra oldalhomlokzata a nyugati homlokzat középső részének tagolását viszi tovább. Szélein félpillérrel induló, igen keskeny falsávok vannak, két szinten egy-egy kis, egyszerű, hosszúkás ablakkal. A falmezőkben félköríves nyílások találhatóak: aBa. A középen nyíló kapuhoz (III-as kapu) kétkarú, egymásnak szembe futó lépcső vezet. A felülvilágító rácsos. Az ablakok könyöklője keskeny, fogrovatos.
A portikusz négy karcsú, a főhomlokzaton álló oszlopokéhoz hasonló fejezetű oszlopból áll. A középső tengelyben egyenes karú lépcső visz fel. E mellett vasrácsos, egyenes zárású garázslejáratok vannak. A portikusz falának szélein egy-egy előreugró, háromoldalas falpillér emelkedik. A főpárkány fogrovatos, tojássoros, a timpanon üres. A fal tagolása: aBa. Félköríves nyílások láthatóak rajta, az ív kerete tojássoros. A vállvonalban egyszerű párkány fut. A párkány felett a fal enyhén visszaugrik. A szélső pilaszterek fejezetzónája alatti magasságban csonkapárkány húzódik, ami itt függőlegesen rovátkolt. E fölött nem folytatódik a téglaborítás. A gerendás lefedés egyszerű. A nyílások előtt vasrácsok emelkednek.
Az exedra keleti homlokzatán nincs kapu. A keleti homlokzat szélső, előreugró részein vakablakok vannak. A középső szárny 3., 4. és 5. axisában az exedra ablakaihoz hasonló nagy, félköríves ablakok nyílnak.
Szabadonálló, négyszögletes, két végén egy-egy keresztszárnnyal bővített, téglalap alaprajzú, a déli oldalán félkörívvel lezárt, főhomlokzatán portikusszal kialakított, északi tájolású múzeumépület. Tégla homlokzata van. Az elrendezés szimmetrikus.

Az épület kő lábazaton áll, amelyben egyszerű pinceablakok nyílnak.
A Hősök terére néző három-három axisos főhomlokzata közepén timpanonos portikusz ugrik előre, melyhez pofafalak között egy egykarú lépcső vezet. A pofafalakon fogrovatos párkány húzódik. A timpanont hat sima törzsű jón oszlop tartja. Az oszlop nyaktagja figurális és palmettás díszítésű. E felett gyűrű következik, majd a sarkokon palmetta szerű díszítés látható, melyekre középről, egy kagylóból voluta fut fel. A voluták között groteszk fej található, az abakuszon rozettadísz kapott helyet. A fal két szélén egy-egy, az oszlopokkal megegyező kialakítású pilaszter emelkedik, mely egy-egy előreugró falpillért zár le. A tagozott szalagkeretes, egyenes záródású bejáratnak félköríves felülvilágítója van. Az egyenes vonalú, fogrovatos, tojássoros szemöldökgerenda íves, ornamentikus díszítésű gyámokon nyugszik. A nyílás keretezése tojássoros, festett ornamentikus díszítéssel. Az ajtó melletti két nagy faltükröt geometrikus díszítésű keret övezi, mely csúcsukra állított négyzetek sorából áll, belső szélén tojássorral kiegészülve. A párkány felett festett fríz húzódik e felett gerendás lefedés található, fogrovatos mezőkkel, a gerendákon mindent elborító, festett ornamentikus díszítéssel. Az oszlopok feletti fogrovatos és tojássoros párkány architrávja rozettás díszítésű. A timpanonban figurális mozaikdísz látható.
A főhomlokzat két oldalsó szárnya alacsonyabb a portikusznál, annak főpárkánya alsó részétől indul. Két szintes, a második attikaszint, fogrovatos párkánnyal elválasztva. A frízben ornamentális és füzérdísz fut végig. A nyílások egyenes záródásúak. Az ablakok könyöklőpárkánya hangsúlyosan előreugrik, fogrovatos. Köpenydíszeik a lábazaton fekszenek, halfarkú puttók láthatóak rajtuk. A nyílásokat tagozott szalagkeretezés övezi, ami külső oldalán pikkelysorral, belső oldalán ornamens- és gyöngysorral díszített. Középen levélinda húzódik. A sarkokban egy-egy tondó, a rövid oldalakon egy-egy, a szárköveken kettő-kettő, csúcsára állított rombusz tagolja a keretet. A tojássoros, stilizált palmettás szemöldökdísz felett hangsúlyosan ugrik előre a szemöldökgerenda.
Az attikaszint ablakait fonatdíszes, tagozott keret veszi körbe. Tükrös pilaszterek között állnak, melyek a portikusz oszlopaihoz hasonló, volutás fejezetűek. A sarkokon állók szélesebbek és egyszerűbb a fejezetük. A tükrökben ovális címerpajzsok vannak, melyek a sarkokon kifelé fordulnak. Alattuk fonatdísz, felettük bőségszaruk láthatóak. Az ablakok közti négyzetes falmezőkben kék alapon virágfüzéres koszorú látható, melyet ornamens szegélyez. Felül széthúzott függönymotívum van, az alsó sarkokból egy-egy bőségszaru nyúlik ki. Közepén íves szélű tábla kapott helyet, melyben a haltestű puttók látszanak.
A főpárkány architrávja meanderes, kék alapú frízében tondók között a haltestű puttók kagylót tartanak, valamint szárnyuk is van. A párkány tojássoros, legfelül palmettasor díszíti.
A nyugati oldalhomlokzat két szélső, hangsúlyosan előreugró rizalitból, valamint a déli oldalon csatlakozó exedrából áll. A két szélső rizalitot összekötő fal alacsonyabb, főpárkányának teteje azok főpárkányának aljáig ér.
A fríz ugyanolyan, csak nem kék hátterű. A puttók itt ovális címerpajzsokat tartanak, az architráv függőleges sávozású.
Az egyaxisos kiugró szárnyakon a főhomlokzat tagolását láthatjuk viszont. Az attikaszinten nincs nyílás, alul az északi oldalon ajtó, a délin ugyanolyan kiképzésű vakajtó van. A nyílás egyenes záródású, szemöldökgerendája gyámokon nyugszik, függőleges sávozású. Felette félköríves orommező emelkedik, közepén koszorúdíszes kagyló található, mellette levéldísz kapott helyet. A nyílást az oromdísszel együtt a lábazaton álló, kiugró, tükrös, palmettás, volutás fejezetű pilaszterek keretezik. Tükrükben vázából kinövő palmettás, volutás, groteszkes díszítés látható. Függőlegesen rovátkolt, tojássoros szemöldökpárkány zárja a kaput, amelynek architrávja függőlegesen rovátkolt. Frízében egy tábla, mellette gyümölcsfüzér található. A szemöldökgerendán leveles, rozettában végződő, egymással szembeforduló voluták húzódnak. Az attikaszinten a puttók a magyar címert tartják.
A hosszú, hétaxisos összekötőszárnyat az ajtót keretező pilaszterekhez hasonló óriáspilaszterek tagolják. Köztük keretes falmező helyezkedik el, a keret olyan, mint a portikusz falán lévő. A széleken félpillérekkel indul egy-egy keskeny falmező. A falmezőkben lévő díszítés egy négyzet, amelyben egy csúcsára állított négyzet kapott helyet. Sarkaiban ornamensek között kagylódísz, az ornamenssorral keretezett belső négyzetben pedig kék alapon két szárnyas puttó látható.
A Délen kapcsolódó exedra déli részén egy magasabb, timpanonos portikusz ugrik előre, egy négyszögű falsávból. Ennek oldalhomlokzatán a főhomlokzat attika- és földszintjének megfelelően egy-egy kis, indakeretes, fogrovatos lezárású, egyszerű ablak nyílik.
Az exedra oldalhomlokzata a nyugati homlokzat középső részének tagolását viszi tovább. Szélein félpillérrel induló, igen keskeny falsávok vannak, két szinten egy-egy kis, egyszerű, hosszúkás ablakkal. A falmezőkben félköríves nyílások találhatóak: aBa. A középen nyíló kapuhoz (III-as kapu) kétkarú, egymásnak szembe futó lépcső vezet. A felülvilágító rácsos. Az ablakok könyöklője keskeny, fogrovatos.
A portikusz négy karcsú, a főhomlokzaton álló oszlopokéhoz hasonló fejezetű oszlopból áll. A középső tengelyben egyenes karú lépcső visz fel. E mellett vasrácsos, egyenes zárású garázslejáratok vannak. A portikusz falának szélein egy-egy előreugró, háromoldalas falpillér emelkedik. A főpárkány fogrovatos, tojássoros, a timpanon üres. A fal tagolása: aBa. Félköríves nyílások láthatóak rajta, az ív kerete tojássoros. A vállvonalban egyszerű párkány fut. A párkány felett a fal enyhén visszaugrik. A szélső pilaszterek fejezetzónája alatti magasságban csonkapárkány húzódik, ami itt függőlegesen rovátkolt. E fölött nem folytatódik a téglaborítás. A gerendás lefedés egyszerű. A nyílások előtt vasrácsok emelkednek.
Az exedra keleti homlokzatán nincs kapu. A keleti homlokzat szélső, előreugró részein vakablakok vannak. A középső szárny 3., 4. és 5. axisában az exedra ablakaihoz hasonló nagy, félköríves ablakok nyílnak.
 szerkesztés

Kép a fotópályázatból

Tekintet

Állapotjelentések

2014.08.20 09:00 piroska - állapot: 5 - egyéb
Az épület állapota változatlan. A főkapu fölső részén érdekes részletet találtam. (kép)

2013.08.22 10:08 prozak01 - állapot: 5 - pont: 2

Az épület állapota kifogástalan, főleg kortárs művészeti alkotásokat mutatnak be benne.

2013.05.24 09:40 piroska - állapot: 5 - pont: 8

Az épület állapota továbbra is jó.

2010.12.08 12:47 rlevente - állapot: 5 - pont: 6infó
infóMost is szépen rendben van tartva.

2009.04.23 17:47 Pilis50 - állapot: 5 - pont: 1
Rendezett.

2009.04.06 06:33 QnJ - állapot: 5 - koordináta: N 47° 30,805' E 19° 4,772' - pont: 2
változatlanul kifogástalan állapot, a fotók az épület kevésbé ismert, hátsó részéről készültek, amely nem kevésbé díszes

2009.01.17 09:17 snake - állapot: 5 - pont: 5


Nagyon jó állapotú épület.

2008.09.25 11:20 szipeti - állapot: 5 - koordináta: N 47° 30,851' E 19° 4,696' - pont: 5


Kifogástalan állapotban van az épület, de az épület K-i oldalán lenne mit javítani. A falfirka itt is jelen van.

2008.06.24 18:16 Attibati - állapot: 5 - koordináta: N 47° 30,859' E 19° 4,700' - pont: 5
Az épület állapota kifogástalan.