Megújulásunk támogatója:  

Vajdahunyad vára épületegyüttes

azonosító:
1234
törzsszám:
15771
szélesség (lat):
N 47° 30,948'
hosszúság (lon):
E 19° 4,915'
védettség:
Műemléki védelem
jelleg:
Építmény
név jellemző:
Mai
eredeti kategória:
Középület
eredeti főtípus:
kulturális és szórakoztató épület
eredeti típus:
múzeum
megye:
Budapest
helység:
helyrajzi szám:
29732/1
földhivatal:
Fővárosi Kerületek Földhivatala
állapot:
rövid leírás:
Vajdahunyad vára, Mezőgazdasági Múzeum, r.k. kápolna, történelmi épületcsoport, Alpár Ignác, 1896 és 1904-1908.
külső leírás:
Jellege:
Szabadonálló, több épületrészből összetett műemlékcsoport. K-Ny-i és É-i irányból egy nyitott, trapéz alakú udvart vesz körül. Historizáló múzeumépület.

Külső: Keleten a román, Nyugaton a gótikus, ettől Délre a barokk épületszárny húzódik.

A barokk épületszárny:
Főhomlokzata Kelet felé néz. A közepén és két szélén pavilonok állnak, melyeket két, homorúan ívelő szárny kapcsol össze. Egy emelet magasságú.
A középrész homorodással ugrik előre, a szárnyak négy axis szélességűek. Az emeletet dór párkány választja el a földszinttől, melyet sávozott vakolat borít. A párkány a homlokzattagolásnak megfelelően, a tagolóelemek felett előreugrik.
A középrész: Alsó szintjén széles, enyhén előreugró, domború falsávok között félköríves záródású, homorúan hátraugró mezőkben nyílik a kosáríves főkapu. A kaput beforgatott, élükre állított pilaszterek előtt egy-egy bázison álló, sima törzsű toszkán oszlop keretezi. A zárókövön, a címerpajzs fölött, egy sas karmai között zárt, oroszlános díszítésű korona látható. Az oszlopokon konvex módon előreugró, virágdíszes kőkorlátos erkély nyugszik. Az emeleten nagy, gyámos, szegmensíves erkélyajtó nyílik. Körülötte egy-egy lábazaton álló, sima törzsű, füzérdíszes fejezetű jón oszloppár áll, melyre a gyámos, fogrovatos főpárkány támaszkodik. Az oszlopok mögött pilaszterek vannak. A párkány az egész homlokzaton végigfut, a tagolóelemek felett előreugorva. A tagozatok felett és a középrészen fegyverdísz látható a frízben. Az erkélyajtó mellett közvetlenül a földszinti, toszkán oszlopok tengelyében beforgatott, felfelé szélesedő, tükrös pilaszterek emelkednek, melyeken egy-egy deréktől látszó atlaszfigura emelkedik. Az ajtó szemöldöke felett nyomott kosárívben egy-egy szárnyas, lófejes griff által közrefogott volutás keretezésű, kagylódísszel koronázott címerpajzs látható. A két oszloppár felett, a koronázópárkány tetejéről egy-egy gyámos, kosáríves, volutában végződő párkányrész emelkedik, az ívmezőben kagyló van. A két párkánydarab végén szárnyas nőalakok ülnek. Ezek felett volutás, tagozott gyámokon még két kis gyámos, volutás párkánydarab emelkedik. Köztük egy szalagkeretes faltükör felett két puttó egy üres, ovális pajzsmezőt vesz körül, melyet sisakdísz koronáz. E fölött gyámos, konvex ívű voluta látható, melynek szélein és a közepén vázadísz áll. Az oromzat mögött egy négyzetes attika emelkedik, melynek a szárnyas nőalakok mögött emelkedő, szélső sávjai előreugranak. Ezek tetején puttók láthatóak.
A középrész homorú oldalfalainak alsó szintjén a főkapunál megfigyelthez hasonló falmezőkben a félköríves oldalkapuk nyílnak. Zárókövük ugyanolyan díszítésű, mint a főkapué. Az emeleten lévő félköríves ablak könyöklődísze az erkély korlátjához hasonló. A nyílást sima törzsű, füzérdíszes jón fejezetű pilaszterek keretezik. A zárókő groteszk fejes. Az attikafalon kis. Ovális ablakok nyílnak, felső részük leveles díszítésű. Az attikát két oldalt posztamensen álló trophaeumok keretezik. Az attika felett még egy, alacsonyabb felfalazás látható. E fölött a tető nyújtott nyolcszögű, átlós oldalai homorúak. A sarkokon pillérek állnak, melyeken vázák emelkednek. A négyszögű laterna homorúan ível föl. Oldalainak közepén körablakok nyílnak, sarkain szoboralakok ülnek.
A szárnyak: Alsó szintjükön kosáríves ablakok sorakoznak, melyeket sima törzsű pilaszterek választanak el egymástól. A könyöklődísz kőbábos. A zárókövön sisakdísz látható. Az emeleti ablakok félkörívesek. A zárókő volutás, levéldíszes. Az ablakok között felfelé szélesedő, tükrös pilaszterek állnak, rajtuk atlaszok emelkednek, középen füzérdísz lóg le. A főpárkány felett báboskorlát húzódik, mely az sarokpavilonra is átnyúlik.
A két sarokpavilon: A földszinten, a lábazat tetején, homorúan visszaugró falmezőben kosáríves ablak nyílik, sisakos zárókővel. Beforgatott, sima törzsű, toszkán pilaszterek keretezik, melyek a középtengelyben látotthoz hasonló erkélyt tartanak. A félköríves erkélyajtó homorúan visszaugrik, pilaszterek előtt álló, sima törzsű, füzéres fejezetű jón oszloppárok övezik. Az ablak felett bal oldalt egy szárnyas női, jobb oldalt egy férfi figura könyököl. Közöttük volutás keretezésben a magyar nagycímer látható, mely felett kiugró párkányzaton és párnán a Szent Korona emelkedik. E fölött gyámos, megtört íves párkány húzódik. Szélein vázadíszek, közepén puttók állnak. Az oszloppárok felett posztamensen elhelyezkedő szoboralakok állnak.
A pavilonok oldalai domborúak. A déli, bal oldalin két oldaltengely van. Az ablakok olyanok, mint a sarokpavilonok középső tengelyében lévők. Az emeleti ablak könyöklődísze kőbábos, záróköve groteszk díszítésű. Az emeletet egy jón oszlop csatolja a szárnyhoz, a sarok mindkét oldalán pilaszter áll. A pavilonokat cikkelyes kupola fedi.
A barokk szárny déli homlokzata: Egy emeletes, osztópárkány választja el a szinteket. Tagolása: aaabaaa. A középen kiugró rizalit földszintjének két oldalán, egy-egy kifelé fordított pilaszter előtt bázison álló, sima törzsű jón oszlopok emelkednek, melyek ívesen előreugró erkélyt tartanak. A fríz itt triglifes. Félköríves keretezésű, homorúan hátraugró falmezőben keskeny, tükrös pilaszterekkel övezett, egyenes záródású ablak nyílik. Felette füzérdísszel keretezett cartouche-ban groteszk fej látható. A fal homorú ívmezeje felett rozettadíszes címerpajzs kapott helyet. Az oldalszárnyakon gyámokon nyugvó tükrös, triglifes és cseppdíszes fejezetű pilaszterekkel keretezett, egyenes záródású, kiugró zárókővel kialakított ablakok sorakoznak.
A rizalit emeleti részén egyenes záródású, tagozott szalagkeretes ajtó nyílik. Az előzőekhez hasonló pilaszterek övezik, záróköve levéldíszes. Felette levéldíszes falmező látható, alatta füzérdísszel. A rizalit szélein álló pilaszterek felett gyámokra támaszkodó, tört vonalú oromzat emelkedik. A szárnyak főpárkánya itt lefelé hajlik, a rizalit szélén széles falsáv látható. Középen levéldísztől övezett, ovális ablak található. Középen felhajló voluta húzódik. A főpárkányon az ablakok között és a széleken gyámpárok sorakoznak. A szárnyakon sorakozó ablakok egyenes zárásúak. Könyöklődíszük függőlegesen sávozott. A pilaszterkeret az előbbiekhez hasonló, csak a gyámok nagyobbak. A pilasztereknek volutás fejezetük van. Ezeken szegmensíves szemöldökgerenda nyugszik, benne kagylódísz, amiből füzérdísz csüng alá.
A koronázópárkány felett alacsony attika húzódik, látszik a félnyeregtető.
A homlokzatrészhez Nyugaton nagy, négyszögletes, reneszánsz kialakítású torony csatlakozik.
A nyugati homlokzat:
Reneszánsz formákkal van kialakítva. Egy északi pavilon és egy déli torony keretezi. A kétaxisos középrizalit előreugrik, a szárnyak négyaxisosak. A homlokzat lábazaton áll, az alsó szintet gyámos szalagpárkány választja el az emelettől. A tengelyek között falpillérek emelkednek, melyek a rizaliton csak a széleken jelennek meg. A földszinten tagozott keretezésű, szegmensíves ablakok sorakoznak kiugró, lejtő könyöklővel. Az emeleten félköríves, nagy ablakok nyílnak. Vállvonalukban és könyöklőjük vonalában szalagpárkány fut végig a falpilléreken is. Az ablakok felett indás sgraffito díszítés látható, mely a pillérek tetejét és a koronázópárkány frízét is befedi. Kétoldalt a pillérek tetején álló pilaszterpárokon emelkedő volutás lezárásból és a köztük lévő félköríves elemekből összetett pártázat húzódik. A rizaliton hengeres saroktornyok emelkednek. Ezeket keskeny, félköríves ablakok tagolják, kettő-kettő szintenként. Az emeleten pilaszteres és szalagkeretes kialakításúak, szélükről szalagok futnak a főpárkányig. A párkány felett alacsony attikafal húzódik, melyen az alsó tagolásnak megfelelően kis, félköríves ablakok találhatóak, szalagkeretes kialakítással. Az attikát párkány zárja. A saroktornyokon még egy szint van, melyen kis résablakok kaptak helyet. A toronysisak nyolcszögű. Kissé hátraugorva, középen az attika fölé magasodik egy nagy, kubikus tömb, középtengelyében tégla szalagkeretes, félköríves ablakkal, sarokarmírozással. Magas, megtört, manzárdszerű sátortetején félköríves tetőablak látható. Kör alaprajzú, árkádíves laterna emelkedik rajta. A szárnyakat magas, padlásablakos nyeregtető fedi.
A déli torony sarokarmírozású. Nyugati homlokzatán szabálytalanul helyezkednek el az egyenes záródású ablakok. Az északi axisban egymás felett található egy-egy, melyek közül a felsőnek van hangsúlyos könyöklő- és szemöldökpárkánya. A másik kettő a félköríves, bélletes kapu felett nyílik. Az alsó szemöldökmezeje két tükörre osztott, melyekben festett koszorúk láthatóak. Közvetlenül a szemöldökgerendáján emelkedik a felette lévő alacsony kis ablak, szintén hangsúlyos szemöldökkel és a szalagkereten füzérsorral. A torony felső része enyhén visszaugrik. Bal oldalán kis kerek torony emelkedik, majd sima törzsű, zömök jón oszlopokra támaszkodva három szegmensíves árkádív következik. Ezek felett visszaugorva egy kubikus tömb emelkedik, két kis félköríves ablakkal tagolva, melyek széles szalagkeretesek. Sarkain kerek fiatornyok helyezkednek el, résablakokkal. A sátortető megtörik, közepén egy hatszögű, magas gúla emelkedik. A torony déli homlokzatán szabálytalanul helyezkednek el a nyílások. Egy négyszögű zárterkély ugrik itt elő. Íves, trapéz alakú alsó részével egy babérkoszorút mintázó gyámkőre támaszkodik. Az alsó részén festett, szalagokkal övezett koszorú látható. E felett gyámos párkány húzódik, majd egy három kazettából álló sáv jön, melyet erősen kiugró párkány koronáz. A kazettákban ornamentális festés van. Felettük háromosztatú, felülvilágítós, egyénes zárású ablak emelkedik. Szemöldökpárkánya felett megismétlődik a kazettás sáv, figurális frízzel zárva. A sarkokon tojássor fut végig.
Az északi pavilon rizalitként ugrik előre. Alsó szintje három tengelyes. Ezek széles pillérekkel vannak elválasztva. A sarkokon is széles pillérek állnak. A két szélső axisban magas, szegmensíves falfülkék találhatóak, felettük téglafal látható. A bal oldali tengelyben a falfülke előtt kis, szegmensíves lezárású, háromszöges oromzattal kialakított fülke áll. A jobb oldalon a falfülke aljában szegmensíves ablak nyílik. Középen egy nagy, tagozott szalagkeretezésű, szegmensíves ablak felett egy egyszerű, ugyanolyan záródású ablak helyezkedik el. A földszintet keskeny szalagpárkány zárja. Az emeleten szalagszerű könyöklőpárkány fut körbe. A középső tengelyben egy keskeny, magas, négyosztatú, egyenes záródású ablak áll. Szemöldökmezeje díszes. Két oldalán és a sarkokon armírozás van, mely előtt függőleges gyöngysor emelkedik. A szélső axisok falazata téglából készült. A fogrovatos csonkapárkány felett, az alacsony attikán, a középtengelyben egy kicsi, sarokarmírozott fallal, háromszöges oromzattal körülvett, négyszögletes ablak nyílik. A pavilont magas sátortető fedi.
Északi oldala keskeny, három tengelyes. A középső előreugrik, magas kémény emelkedik rajta. Kétoldalt a földszinten egymás felett egy-egy szegmensíves ablak található, az emeleten pedig magas, hosszúkás ablakok figyelhetőek meg.
Ettől Keletre egy nyolcaxisos homlokzatrész következik, mely Észak felé néz. Félköríves ablakok sorakoznak rajta, a középső négy a rizalittal előreugrik. Ezek felett konvex szemöldökdísz van. A középrész tetején egy háromszögű oromzatban óra látható, melyet báboskorlát övez.
Ez a szakasz a belső udvarra néz, amit egy egyenes záródású kő kapu zár el. A kaputól balra (É-ra) egy kis torony emelkedik, majd kőfal húzódik a gótikus épülettömb hátsó oldaláig.

A gótikus épületszárny:
A gótikus szárny a komplexum ÉNy-i oldalán helyezkedik el. Több részből áll. Északról a széles, csúcsíves kapun juthatunk be az udvarba. A kaputól balra (K-re) egy torony emelkedik. Jobb oldalt, a kapu mögül egy kétszintes, hosszúkás épületszárny található, melyet a nyugati oldalon egy ÉK-DNy-i tájolású torony zár. A torony után egy hasonló irányú, hosszúkás, kétszintes szárny következik, DNy-i oldalán a nyolcszög három oldalával képzett, poligonális záródással. Ide csatlakozik a hátsó udvar kerítése.
Az északi kapun belépve, jobbra a hosszúkás szárny egyik rövidebb, keleti homlokzata látható. Ez után egy U alakú udvar következik, melyet Északról a már mondott, hosszú szárny, valamint Délről és Nyugatról is egyszintes szárnyak vesznek körül. A déli rész előtt négyszögletes torony áll. Ettől Délre egy alacsonyabb szakasz csatlakozik a barokk szárnyhoz.
Az északi kapu keleti oldalán álló torony magas, négyszögletes. Északi falán egyenes záródású ablakkal kialakított zárterkély látható. Déli falán csúcsíves falfülkében, szegmensíves kőkeretben két széles, csúcsíves ablak kapott helyet. Felső része kiugrik, lőrésnyílások tagolják. A sarkokon fiatornyok emelkednek, melyek nyolcszögletesek, lőrésablakokkal. A kontyolt nyeregtető megtörik, közepén magas, meredeken emelkedik. A legtetejét nyolcszög alapú kis, résablakos laterna zárja. A nyugati homlokzaton is található ablak.
A kapu csúcsíves nyílása kő armírozású, felül kapurács látható. Tetején csúcsíves nyílásokkal áttört pártázat húzódik. Jobb oldalán (Ny-ra) egy négyszögű alapú, felső részén gyámokon ülő, poligonális, lőrésablakos és sisakos kő torony helyezkedik el. A kapunyílás belső, jobb és bal oldalában egy-egy csúcsíves ajtó nyílik.
A Nyugat felé tartó hosszúkás szárny emelete magasabb, mint a földszint. Keleti fala alul csúcsíves árkádokkal kialakított. Felül csúcsíves mezőbe foglalva egy nagy rózsaablak nyílik, mely cúcsívekké metsződő félköríves küllők sorozatából áll. A csúcsívek háromkaréjosak. A homlokzat két szélén oldalaik előtt mérműves fiatornyokkal bővített pillérek emelkednek. A főpárkány ívsoros, felette, a sarokpillérek tetején kis, nyolcszögletes tornyok állnak kis, csúcsíves ablakokkal. Az északi oldal öt tengelyes. Az első négy axist a falpillérek párosával keretezik. A földszinten szegmensíves falfülkékben félköríves ablakok nyílnak, a fülkék között gyámkövek sorakoznak. Az emelet kissé visszaugrik. Csúcsíves, háromkaréjos mérművel díszített ikerablakok nyílnak rajta, a vállvonalban páronként kis szalagpárkánnyal összefogva. A nyílások felett, a keskeny párkányon vimpergás oromzatok emelkednek kis, csúcsíves ikerablakokkal. Köztük mérműves díszítésű, pártázatos fal húzódik. Legfelül magas, ablakos kontyolt nyeregtető található. A homlokzat megtörik, DNy-i oldalán áll a magas, kő torony. Ennek felső emelete szélesebb, gyámokon nyugszik. Lőrésablakok tagolják. Sátorteteje megtörik, középen meredek vonalban emelkedik.
A toronytól D-re elhelyezkedő kétszintes szárnyon is az emelet magasabb. Négy széles, mély kiülésű falpillér tagolja. Ezek a földszinten négyszögletesek. Köztük egyenes záródású, tagolt ablakok nyílnak. Az emeleten, a pillérek tetején, a fal előtt annál kicsit alacsonyabb, félnyeregtetővel fedett folyosó húzódik. Ezt a pilléreken a nyolcszög öt oldalával kiugró zárterkélyek tagolják. Az erkélyek sarkain kis, vékony pillérek emelkednek. Ablakaik egyenes záródásúak. Felettük szalagsáv fut végig, amelyen háromkaréjos, csúcsíves ívmezők emelkednek. A zárterkélyek között két-két félkörívvel egybefogott, csúcsíves, többosztatú ikerablak nyílik. A félkörívek felett vimperga látható. A tető magas, kontyolt, ablakok nyílnak benne. A DNy-i falhoz csatlakozó, keskenyebb és alacsonyabb poligonális záródás sarkain támpillérek állnak, a felső szinten fiálékkal kiegészülve. A földszint rusztikus kő burkolatos. Szegmensíves ablakok nyílnak rajta. Az emeleten csúcsíves, négyes ikerablakok láthatóak.
A gótikus szárny keleti, U alakú udvarának homlokzata minden égtáj felé más és más. Északon az emelet magasabb, mint a földszint. E homlokzatszakasz keleti oldalát egy egyaxisos, enyhe kiülésű rizalit zárja le, melynek sarkain fiatornyos falpillérek állnak. A földszinti, csúcsíves ajtók fölé poligonális, szamárhátíves, mérműves díszítésű baldachin ugrik ki. Az emeleten nagy, csúcsíves, négyes ikerablak látható. Az északi oldal nyugati része a földszinten négyaxisos. Itt egyenes záródású, osztott ablakok sorakoznak. Felettük tagozott gyámokon nyugvó, nyolc árkádívből álló erkély húzódik. A szamárhátívek leveles fejezetű oszlopokra támaszkodnak, felettük tondókban fej ábrázolások láthatóak. A mellvéd áttört, mérműves. Az erkély fölötti fal tégla, négy ovális ablak található rajta.
A nyugati homlokzat egy kis előreugró sarokrésszel kapcsolódik az északihoz. Földszintjén árkádok nyílnak. A középső magasabb és szélesebb, mint a két szélső, az északi oldalon még egy nagy árkád indítása fut bele a sarokrészbe. A tagozott kőkeretes csúcsívek hengeres pillérekre támaszkodnak. A mögöttük lévő falban középen egy csúcsíves mezőbe foglalva két csúcsíves ikerablak nyílik, mellette egy-egy kisebb, csúcsíves ikerablak kapott helyet. A kis árkádívek felett profilban ábrázolt portrédomborművek láthatóak. Az emelet hátraugrik, egész szélességében csúcsíves kőkorlátos erkély húzódik, melynek északi falában gyámos, egyenes lezárású ajtó van. Az erkély falán egyenes zárású ablakok találhatóak. A középső egyszerű, a két szélső hármas ikerablak. Köztük és felettük indadíszes festés borítja a falat. A tető magas, meredek, kontyolt.
A déli homlokzat is egy előreugró sarokrésszel kapcsolódik. A sarokrész földszintjén gyámos, egyenes lezárású, pálcatagos kertezésű ablak nyílik. Fölötte gyámos erkély van, félköríves, háromkaréjos ajtóval.
A déli homlokzat három axisos. Földszintjét mély, szegmensíves záródású falfülkék tagolják, amelyekben egyenes záródású lapos, szamárhátíves, tükrös oromzatú ablakok sorakoznak. Felettük körablakok láthatóak. Az emeleten ívsoros szegmensívvel összefogott, tagozott szalagkeretes, félköríves ikerablakok kaptak helyet. A nyílások szélén és a középpillér előtt hengeres pillérek állnak. A mérműves köpenydísz tondókba írt körívekből komponált. A tengelyeket széles pilaszterek választják el, melyek sarkain hengeres sávok emelkednek. Az emelet felett előreugró, íves záródású, kulcslyuk alakú nyílásokkal tagolt, tégla oromzatok emelkednek.
A homlokzatrészt lezáró torony nyújtott négyszögű, sarokarmírozott, magas. Északi falán a nyolcszög három oldalával kiugró kis zárterkély látható. Felette két kis ablak, majd egy kicsi, szegmensívvel összefogott hármas ikerablak nyílik. Keleti sarkán baldachinos szoborfülke emelkedik. A keleti homlokzaton nagy, négyszögű ablak nyílik. Tégla falazatú felső emelete ezen az oldalon hosszú, félköríves gyámokra támaszkodik. A magyar címer látható rajta. Lőrésablakok sorakoznak benne, felső részén tagolt szalagpárkány fut körbe. Felette árkádíves fa erkély van, amin a középen megtört, meredeken emelkedő, laternás sátortető emelkedik. A négyszögletes laternát kis oszlopok tagolják, hagymatető fedi. A tető sarkain kis, négyszögletes sisakok láthatóak, tetejükön négy oszlopon nyugvó sátortetővel.
A toronytól Délre egy földszintes, háromaxisos szárny köti össze a barokk és a gótikus épülettömböt. A kis szárny fölé hátraugorva téglahomlokzat emelkedik.
Előtte nyolcszögű, levéldíszes fejezetei pilléreken nyugvó, félköríves, csehboltozatos árkádsor húzódik. A falban a hevederívek levéldíszes konzolokra támaszkodnak. A fal két szélén egy-egy nyolcszögű pillér áll. Félköríves ikerablakok találhatóak ezen a szakaszon. Középen tükrös pilaszterekkel övezett ajtó nyílik, melyet rozettasorral díszített, tagozott szalagkeretes félkörív zár le. Az ívmező egy gyámokra támaszkodó szemöldökgerendával el van választva.
Az ajtóhoz alacsony, egykarú, egyenes lépcső vezet.

A román épületszárny:
A keleti oldalon helyezkedik el, az északi kapu mellett álló toronyhoz csatlakozik, egy szintes.
A nyugati, udvari homlokzata három félköríves nagy ablakkal tagolt, háromszögű oromzattal kialakított szakasszal indul. Az oromzat alacsony, tükrös attikán emelkedik, mely mellett a széleken hengeres törpepillérekkel kialakított korlát van. Ettől jobbra (D-re) a négyaxisos kerengőfal látható, melynek tagolása: aBBa. A középső két tengely enyhén előreugrik, szélükön falsáv emelkedik. Itt négyszögű pillérekkel képzett bélletes, félköríves árkádok nyílnak. Homlokívük füzéres, gyámokon nyugvó ív is tagolja őket. A vállvonalban közös fejezetzónájuk összeköti őket. Alacsony, egyenes karú lépcső vezet hozzájuk. A két szélső axis alsó részén alacsony, oszlopokon nyugvó, félköríves, hármas ikerablak található. A fal tetején ívsor húzódik, félnyeregtető fedi. A tetőn alacsony attikafal emelkedik, ezen a rizalit két széle felett egy-egy kámzsás szoboralak áll. A román épülettömb déli oldalát a keletelt jáki kápolna zárja le.
A keleti homlokzat egy hengeres, felül gyámokon nyugvó sokszögű toronnyal kapcsolódik a kápolnához. Utána egy alul félkörívekkel kialakított, háromaxisos rész következik. A szélső félkörívek felett körablakok nyílnak. Középen felül egy kis előreugró, háromkaréjos ablakos, kontyolt tetős, keskeny, szögletes tornyocska emelkedik. Ettől Északra egy félkörívesen előreugró, félköríves lezárású, hármas ikerablakkal kialakított szakasz helyezkedik el, mely egy emeletes, téglalap alaprajzú, nyeregtetős szárnyhoz csatlakozik. A háromszögű oromfal lépcsőzetesen kialakított. Ennek földszintjén félköríves nyílások sorakoznak, előttük terasz van. Két oldalán egy-egy félköríves falmezőben egyenes záródású nyílás látható. A jobb oldali ajtón (É-ra) keresztül az irodahelyiségekbe juthatunk. Középen egy hármas ablak kapott helyet, melynek ívmezeit egyenes vonalú szemöldök választja el. A középső ablaknyílás szélesebb, ívmezeje nagyobb. Az emelet középrészén egy félköríves, hármas ikerablak kapott helyet. A tetőt háromszögű oromzat tagolja. Az északi oldalhoz egy magas, nyeregtetős, nyújtott torony csatlakozik. Oromzata lépcsőzetes kialakítású. Felső szintje gyámokon nyugszik és lőrésablakok sorakoznak rajta. Északi oldala félköríves. Alacsony szárnnyal csatlakozik a nyugati oldalhoz.
A jáki kápolna udvari homlokzatán a jáki templom nyugati kapuzatának másolata látható. A csúcsíves, bélletes kapuzat egy háromszöges lefedésű, kubikus tömbben áll. Homlokíve fogravatos. Ezen belül, kétoldalt, az első, hurkos díszítésű béllet belső részén egy-egy oroszlánfigura áll. Az oroszlánok mögött indadíszes törzsű oszlopok emelkednek, melyek felett díszítetlen ív húzódik. A következő két bélletív farkasfogas, utána egy díszítetlen szakasz jön. A sor normann fonatos ívvel folytatódik, majd egy indadíszes oszlop következik, dekorálatlan ívvel. Az ez után következő bélletek félkörívesek. Az első félkörív felett egy kis, figurális dombormű látható. Az első szakasz hurkos díszítésű, amit egy sima oszlop és ív követ, majd megint egy normann fonatos béllet következik. Az utána jövő oszlop törzse ornamentikával díszített, közte és az utolsó bélletív közti mezőben indadíszítés látható. A kaput egyenes szemöldökgerenda fedi, az ívmező közepén indás dombormű kapott helyet. A bélletes nyílás mellett balra egy háromkaréjos falfülkében ülő szoboralak látható. Jobbra, egy hasonló falfülkében egy négylábú állaton lovagló alak kapott helyet. A kapu fölött tizenegy, oszlopokkal elválasztott, tagozott keretes, háromkaréjos szoborfülke sorakozik, lépcsőzetesen az oromzat vonalát követve. Apostolszobrok állnak bennük. A kapuzat mellett a fal hangsúlyosan hátraugrik. Itt is látható egy-egy háromkaréjos falfülke, álló szobrokkal. A szélső falrészeket tagozott szalagpárkány koronázza. Felettük egy kis emelet látható, íves szalagkeretezéssel, keskeny résablakkal. Felül gyámos csonkapárkány húzódik. Tetejükön sisakdísz emelkedik. Széles pilaszterek között félköríves nyílás látható minden oldalon, háromszögű oromzattal. Ezek mögött meredek sisak nyugszik. A sisak, valamint az oromzatok csúcsain ülő puttószobrok vannak. A középtengelyben ívesen hátraugró, lőrésablakos falsávok között négyszögletes harangtorony emelkedik. Egy félköríves falfülkében nyíló, félköríves, oszlopra támaszkodó ikerablak nyílik rajta. A falfülke íve is kis oszlopokon nyugszik. Sarokarmírozott, háromszöges oromzatú. Az ablak szintjén kissé elkeskenyedik. A vállvonalban és a nyílás felett kőszalag fut körbe rajta. Oldalhomlokzata keskenyebb, az előzőhöz hasonló kialakítású, szimpla nyílás található rajta.
A kápolna oldalhomlokzata egy falsávokkal keretezett axissal indul. Földszintjének felső részén hat résablak nyílik. A fal tetején ívsor húzódik, felette fut a fogrovatos párkány. Az első axisban a párkány fölött háromszögű oromzat emelkedik. Gyámokon nyugvó ívekkel keretezett körablak látható benne. A további négy axisban félköríves, rézsűs, szalagkeretes ablakok sorakoznak. A kápolna háromhajós, az ívsor a főhajó falának tetején is megfigyelhető. Keleten két kisebb szélső és egy nagyobb, középső apszis zárja. A szélső apszisokon egy-egy, a középsőn három félköríves ablak helyezkedik el.
:
Szabadonálló, több épületrészből összetett műemlékcsoport. K-Ny-i és É-i irányból egy nyitott, trapéz alakú udvart vesz körül. Historizáló múzeumépület.

Külső: Keleten a román, Nyugaton a gótikus, ettől Délre a barokk épületszárny húzódik.

A barokk épületszárny:
Főhomlokzata Kelet felé néz. A közepén és két szélén pavilonok állnak, melyeket két, homorúan ívelő szárny kapcsol össze. Egy emelet magasságú.
A középrész homorodással ugrik előre, a szárnyak négy axis szélességűek. Az emeletet dór párkány választja el a földszinttől, melyet sávozott vakolat borít. A párkány a homlokzattagolásnak megfelelően, a tagolóelemek felett előreugrik.
A középrész: Alsó szintjén széles, enyhén előreugró, domború falsávok között félköríves záródású, homorúan hátraugró mezőkben nyílik a kosáríves főkapu. A kaput beforgatott, élükre állított pilaszterek előtt egy-egy bázison álló, sima törzsű toszkán oszlop keretezi. A zárókövön, a címerpajzs fölött, egy sas karmai között zárt, oroszlános díszítésű korona látható. Az oszlopokon konvex módon előreugró, virágdíszes kőkorlátos erkély nyugszik. Az emeleten nagy, gyámos, szegmensíves erkélyajtó nyílik. Körülötte egy-egy lábazaton álló, sima törzsű, füzérdíszes fejezetű jón oszloppár áll, melyre a gyámos, fogrovatos főpárkány támaszkodik. Az oszlopok mögött pilaszterek vannak. A párkány az egész homlokzaton végigfut, a tagolóelemek felett előreugorva. A tagozatok felett és a középrészen fegyverdísz látható a frízben. Az erkélyajtó mellett közvetlenül a földszinti, toszkán oszlopok tengelyében beforgatott, felfelé szélesedő, tükrös pilaszterek emelkednek, melyeken egy-egy deréktől látszó atlaszfigura emelkedik. Az ajtó szemöldöke felett nyomott kosárívben egy-egy szárnyas, lófejes griff által közrefogott volutás keretezésű, kagylódísszel koronázott címerpajzs látható. A két oszloppár felett, a koronázópárkány tetejéről egy-egy gyámos, kosáríves, volutában végződő párkányrész emelkedik, az ívmezőben kagyló van. A két párkánydarab végén szárnyas nőalakok ülnek. Ezek felett volutás, tagozott gyámokon még két kis gyámos, volutás párkánydarab emelkedik. Köztük egy szalagkeretes faltükör felett két puttó egy üres, ovális pajzsmezőt vesz körül, melyet sisakdísz koronáz. E fölött gyámos, konvex ívű voluta látható, melynek szélein és a közepén vázadísz áll. Az oromzat mögött egy négyzetes attika emelkedik, melynek a szárnyas nőalakok mögött emelkedő, szélső sávjai előreugranak. Ezek tetején puttók láthatóak.
A középrész homorú oldalfalainak alsó szintjén a főkapunál megfigyelthez hasonló falmezőkben a félköríves oldalkapuk nyílnak. Zárókövük ugyanolyan díszítésű, mint a főkapué. Az emeleten lévő félköríves ablak könyöklődísze az erkély korlátjához hasonló. A nyílást sima törzsű, füzérdíszes jón fejezetű pilaszterek keretezik. A zárókő groteszk fejes. Az attikafalon kis. Ovális ablakok nyílnak, felső részük leveles díszítésű. Az attikát két oldalt posztamensen álló trophaeumok keretezik. Az attika felett még egy, alacsonyabb felfalazás látható. E fölött a tető nyújtott nyolcszögű, átlós oldalai homorúak. A sarkokon pillérek állnak, melyeken vázák emelkednek. A négyszögű laterna homorúan ível föl. Oldalainak közepén körablakok nyílnak, sarkain szoboralakok ülnek.
A szárnyak: Alsó szintjükön kosáríves ablakok sorakoznak, melyeket sima törzsű pilaszterek választanak el egymástól. A könyöklődísz kőbábos. A zárókövön sisakdísz látható. Az emeleti ablakok félkörívesek. A zárókő volutás, levéldíszes. Az ablakok között felfelé szélesedő, tükrös pilaszterek állnak, rajtuk atlaszok emelkednek, középen füzérdísz lóg le. A főpárkány felett báboskorlát húzódik, mely az sarokpavilonra is átnyúlik.
A két sarokpavilon: A földszinten, a lábazat tetején, homorúan visszaugró falmezőben kosáríves ablak nyílik, sisakos zárókővel. Beforgatott, sima törzsű, toszkán pilaszterek keretezik, melyek a középtengelyben látotthoz hasonló erkélyt tartanak. A félköríves erkélyajtó homorúan visszaugrik, pilaszterek előtt álló, sima törzsű, füzéres fejezetű jón oszloppárok övezik. Az ablak felett bal oldalt egy szárnyas női, jobb oldalt egy férfi figura könyököl. Közöttük volutás keretezésben a magyar nagycímer látható, mely felett kiugró párkányzaton és párnán a Szent Korona emelkedik. E fölött gyámos, megtört íves párkány húzódik. Szélein vázadíszek, közepén puttók állnak. Az oszloppárok felett posztamensen elhelyezkedő szoboralakok állnak.
A pavilonok oldalai domborúak. A déli, bal oldalin két oldaltengely van. Az ablakok olyanok, mint a sarokpavilonok középső tengelyében lévők. Az emeleti ablak könyöklődísze kőbábos, záróköve groteszk díszítésű. Az emeletet egy jón oszlop csatolja a szárnyhoz, a sarok mindkét oldalán pilaszter áll. A pavilonokat cikkelyes kupola fedi.
A barokk szárny déli homlokzata: Egy emeletes, osztópárkány választja el a szinteket. Tagolása: aaabaaa. A középen kiugró rizalit földszintjének két oldalán, egy-egy kifelé fordított pilaszter előtt bázison álló, sima törzsű jón oszlopok emelkednek, melyek ívesen előreugró erkélyt tartanak. A fríz itt triglifes. Félköríves keretezésű, homorúan hátraugró falmezőben keskeny, tükrös pilaszterekkel övezett, egyenes záródású ablak nyílik. Felette füzérdísszel keretezett cartouche-ban groteszk fej látható. A fal homorú ívmezeje felett rozettadíszes címerpajzs kapott helyet. Az oldalszárnyakon gyámokon nyugvó tükrös, triglifes és cseppdíszes fejezetű pilaszterekkel keretezett, egyenes záródású, kiugró zárókővel kialakított ablakok sorakoznak.
A rizalit emeleti részén egyenes záródású, tagozott szalagkeretes ajtó nyílik. Az előzőekhez hasonló pilaszterek övezik, záróköve levéldíszes. Felette levéldíszes falmező látható, alatta füzérdísszel. A rizalit szélein álló pilaszterek felett gyámokra támaszkodó, tört vonalú oromzat emelkedik. A szárnyak főpárkánya itt lefelé hajlik, a rizalit szélén széles falsáv látható. Középen levéldísztől övezett, ovális ablak található. Középen felhajló voluta húzódik. A főpárkányon az ablakok között és a széleken gyámpárok sorakoznak. A szárnyakon sorakozó ablakok egyenes zárásúak. Könyöklődíszük függőlegesen sávozott. A pilaszterkeret az előbbiekhez hasonló, csak a gyámok nagyobbak. A pilasztereknek volutás fejezetük van. Ezeken szegmensíves szemöldökgerenda nyugszik, benne kagylódísz, amiből füzérdísz csüng alá.
A koronázópárkány felett alacsony attika húzódik, látszik a félnyeregtető.
A homlokzatrészhez Nyugaton nagy, négyszögletes, reneszánsz kialakítású torony csatlakozik.
A nyugati homlokzat:
Reneszánsz formákkal van kialakítva. Egy északi pavilon és egy déli torony keretezi. A kétaxisos középrizalit előreugrik, a szárnyak négyaxisosak. A homlokzat lábazaton áll, az alsó szintet gyámos szalagpárkány választja el az emelettől. A tengelyek között falpillérek emelkednek, melyek a rizaliton csak a széleken jelennek meg. A földszinten tagozott keretezésű, szegmensíves ablakok sorakoznak kiugró, lejtő könyöklővel. Az emeleten félköríves, nagy ablakok nyílnak. Vállvonalukban és könyöklőjük vonalában szalagpárkány fut végig a falpilléreken is. Az ablakok felett indás sgraffito díszítés látható, mely a pillérek tetejét és a koronázópárkány frízét is befedi. Kétoldalt a pillérek tetején álló pilaszterpárokon emelkedő volutás lezárásból és a köztük lévő félköríves elemekből összetett pártázat húzódik. A rizaliton hengeres saroktornyok emelkednek. Ezeket keskeny, félköríves ablakok tagolják, kettő-kettő szintenként. Az emeleten pilaszteres és szalagkeretes kialakításúak, szélükről szalagok futnak a főpárkányig. A párkány felett alacsony attikafal húzódik, melyen az alsó tagolásnak megfelelően kis, félköríves ablakok találhatóak, szalagkeretes kialakítással. Az attikát párkány zárja. A saroktornyokon még egy szint van, melyen kis résablakok kaptak helyet. A toronysisak nyolcszögű. Kissé hátraugorva, középen az attika fölé magasodik egy nagy, kubikus tömb, középtengelyében tégla szalagkeretes, félköríves ablakkal, sarokarmírozással. Magas, megtört, manzárdszerű sátortetején félköríves tetőablak látható. Kör alaprajzú, árkádíves laterna emelkedik rajta. A szárnyakat magas, padlásablakos nyeregtető fedi.
A déli torony sarokarmírozású. Nyugati homlokzatán szabálytalanul helyezkednek el az egyenes záródású ablakok. Az északi axisban egymás felett található egy-egy, melyek közül a felsőnek van hangsúlyos könyöklő- és szemöldökpárkánya. A másik kettő a félköríves, bélletes kapu felett nyílik. Az alsó szemöldökmezeje két tükörre osztott, melyekben festett koszorúk láthatóak. Közvetlenül a szemöldökgerendáján emelkedik a felette lévő alacsony kis ablak, szintén hangsúlyos szemöldökkel és a szalagkereten füzérsorral. A torony felső része enyhén visszaugrik. Bal oldalán kis kerek torony emelkedik, majd sima törzsű, zömök jón oszlopokra támaszkodva három szegmensíves árkádív következik. Ezek felett visszaugorva egy kubikus tömb emelkedik, két kis félköríves ablakkal tagolva, melyek széles szalagkeretesek. Sarkain kerek fiatornyok helyezkednek el, résablakokkal. A sátortető megtörik, közepén egy hatszögű, magas gúla emelkedik. A torony déli homlokzatán szabálytalanul helyezkednek el a nyílások. Egy négyszögű zárterkély ugrik itt elő. Íves, trapéz alakú alsó részével egy babérkoszorút mintázó gyámkőre támaszkodik. Az alsó részén festett, szalagokkal övezett koszorú látható. E felett gyámos párkány húzódik, majd egy három kazettából álló sáv jön, melyet erősen kiugró párkány koronáz. A kazettákban ornamentális festés van. Felettük háromosztatú, felülvilágítós, egyénes zárású ablak emelkedik. Szemöldökpárkánya felett megismétlődik a kazettás sáv, figurális frízzel zárva. A sarkokon tojássor fut végig.
Az északi pavilon rizalitként ugrik előre. Alsó szintje három tengelyes. Ezek széles pillérekkel vannak elválasztva. A sarkokon is széles pillérek állnak. A két szélső axisban magas, szegmensíves falfülkék találhatóak, felettük téglafal látható. A bal oldali tengelyben a falfülke előtt kis, szegmensíves lezárású, háromszöges oromzattal kialakított fülke áll. A jobb oldalon a falfülke aljában szegmensíves ablak nyílik. Középen egy nagy, tagozott szalagkeretezésű, szegmensíves ablak felett egy egyszerű, ugyanolyan záródású ablak helyezkedik el. A földszintet keskeny szalagpárkány zárja. Az emeleten szalagszerű könyöklőpárkány fut körbe. A középső tengelyben egy keskeny, magas, négyosztatú, egyenes záródású ablak áll. Szemöldökmezeje díszes. Két oldalán és a sarkokon armírozás van, mely előtt függőleges gyöngysor emelkedik. A szélső axisok falazata téglából készült. A fogrovatos csonkapárkány felett, az alacsony attikán, a középtengelyben egy kicsi, sarokarmírozott fallal, háromszöges oromzattal körülvett, négyszögletes ablak nyílik. A pavilont magas sátortető fedi.
Északi oldala keskeny, három tengelyes. A középső előreugrik, magas kémény emelkedik rajta. Kétoldalt a földszinten egymás felett egy-egy szegmensíves ablak található, az emeleten pedig magas, hosszúkás ablakok figyelhetőek meg.
Ettől Keletre egy nyolcaxisos homlokzatrész következik, mely Észak felé néz. Félköríves ablakok sorakoznak rajta, a középső négy a rizalittal előreugrik. Ezek felett konvex szemöldökdísz van. A középrész tetején egy háromszögű oromzatban óra látható, melyet báboskorlát övez.
Ez a szakasz a belső udvarra néz, amit egy egyenes záródású kő kapu zár el. A kaputól balra (É-ra) egy kis torony emelkedik, majd kőfal húzódik a gótikus épülettömb hátsó oldaláig.

A gótikus épületszárny:
A gótikus szárny a komplexum ÉNy-i oldalán helyezkedik el. Több részből áll. Északról a széles, csúcsíves kapun juthatunk be az udvarba. A kaputól balra (K-re) egy torony emelkedik. Jobb oldalt, a kapu mögül egy kétszintes, hosszúkás épületszárny található, melyet a nyugati oldalon egy ÉK-DNy-i tájolású torony zár. A torony után egy hasonló irányú, hosszúkás, kétszintes szárny következik, DNy-i oldalán a nyolcszög három oldalával képzett, poligonális záródással. Ide csatlakozik a hátsó udvar kerítése.
Az északi kapun belépve, jobbra a hosszúkás szárny egyik rövidebb, keleti homlokzata látható. Ez után egy U alakú udvar következik, melyet Északról a már mondott, hosszú szárny, valamint Délről és Nyugatról is egyszintes szárnyak vesznek körül. A déli rész előtt négyszögletes torony áll. Ettől Délre egy alacsonyabb szakasz csatlakozik a barokk szárnyhoz.
Az északi kapu keleti oldalán álló torony magas, négyszögletes. Északi falán egyenes záródású ablakkal kialakított zárterkély látható. Déli falán csúcsíves falfülkében, szegmensíves kőkeretben két széles, csúcsíves ablak kapott helyet. Felső része kiugrik, lőrésnyílások tagolják. A sarkokon fiatornyok emelkednek, melyek nyolcszögletesek, lőrésablakokkal. A kontyolt nyeregtető megtörik, közepén magas, meredeken emelkedik. A legtetejét nyolcszög alapú kis, résablakos laterna zárja. A nyugati homlokzaton is található ablak.
A kapu csúcsíves nyílása kő armírozású, felül kapurács látható. Tetején csúcsíves nyílásokkal áttört pártázat húzódik. Jobb oldalán (Ny-ra) egy négyszögű alapú, felső részén gyámokon ülő, poligonális, lőrésablakos és sisakos kő torony helyezkedik el. A kapunyílás belső, jobb és bal oldalában egy-egy csúcsíves ajtó nyílik.
A Nyugat felé tartó hosszúkás szárny emelete magasabb, mint a földszint. Keleti fala alul csúcsíves árkádokkal kialakított. Felül csúcsíves mezőbe foglalva egy nagy rózsaablak nyílik, mely cúcsívekké metsződő félköríves küllők sorozatából áll. A csúcsívek háromkaréjosak. A homlokzat két szélén oldalaik előtt mérműves fiatornyokkal bővített pillérek emelkednek. A főpárkány ívsoros, felette, a sarokpillérek tetején kis, nyolcszögletes tornyok állnak kis, csúcsíves ablakokkal. Az északi oldal öt tengelyes. Az első négy axist a falpillérek párosával keretezik. A földszinten szegmensíves falfülkékben félköríves ablakok nyílnak, a fülkék között gyámkövek sorakoznak. Az emelet kissé visszaugrik. Csúcsíves, háromkaréjos mérművel díszített ikerablakok nyílnak rajta, a vállvonalban páronként kis szalagpárkánnyal összefogva. A nyílások felett, a keskeny párkányon vimpergás oromzatok emelkednek kis, csúcsíves ikerablakokkal. Köztük mérműves díszítésű, pártázatos fal húzódik. Legfelül magas, ablakos kontyolt nyeregtető található. A homlokzat megtörik, DNy-i oldalán áll a magas, kő torony. Ennek felső emelete szélesebb, gyámokon nyugszik. Lőrésablakok tagolják. Sátorteteje megtörik, középen meredek vonalban emelkedik.
A toronytól D-re elhelyezkedő kétszintes szárnyon is az emelet magasabb. Négy széles, mély kiülésű falpillér tagolja. Ezek a földszinten négyszögletesek. Köztük egyenes záródású, tagolt ablakok nyílnak. Az emeleten, a pillérek tetején, a fal előtt annál kicsit alacsonyabb, félnyeregtetővel fedett folyosó húzódik. Ezt a pilléreken a nyolcszög öt oldalával kiugró zárterkélyek tagolják. Az erkélyek sarkain kis, vékony pillérek emelkednek. Ablakaik egyenes záródásúak. Felettük szalagsáv fut végig, amelyen háromkaréjos, csúcsíves ívmezők emelkednek. A zárterkélyek között két-két félkörívvel egybefogott, csúcsíves, többosztatú ikerablak nyílik. A félkörívek felett vimperga látható. A tető magas, kontyolt, ablakok nyílnak benne. A DNy-i falhoz csatlakozó, keskenyebb és alacsonyabb poligonális záródás sarkain támpillérek állnak, a felső szinten fiálékkal kiegészülve. A földszint rusztikus kő burkolatos. Szegmensíves ablakok nyílnak rajta. Az emeleten csúcsíves, négyes ikerablakok láthatóak.
A gótikus szárny keleti, U alakú udvarának homlokzata minden égtáj felé más és más. Északon az emelet magasabb, mint a földszint. E homlokzatszakasz keleti oldalát egy egyaxisos, enyhe kiülésű rizalit zárja le, melynek sarkain fiatornyos falpillérek állnak. A földszinti, csúcsíves ajtók fölé poligonális, szamárhátíves, mérműves díszítésű baldachin ugrik ki. Az emeleten nagy, csúcsíves, négyes ikerablak látható. Az északi oldal nyugati része a földszinten négyaxisos. Itt egyenes záródású, osztott ablakok sorakoznak. Felettük tagozott gyámokon nyugvó, nyolc árkádívből álló erkély húzódik. A szamárhátívek leveles fejezetű oszlopokra támaszkodnak, felettük tondókban fej ábrázolások láthatóak. A mellvéd áttört, mérműves. Az erkély fölötti fal tégla, négy ovális ablak található rajta.
A nyugati homlokzat egy kis előreugró sarokrésszel kapcsolódik az északihoz. Földszintjén árkádok nyílnak. A középső magasabb és szélesebb, mint a két szélső, az északi oldalon még egy nagy árkád indítása fut bele a sarokrészbe. A tagozott kőkeretes csúcsívek hengeres pillérekre támaszkodnak. A mögöttük lévő falban középen egy csúcsíves mezőbe foglalva két csúcsíves ikerablak nyílik, mellette egy-egy kisebb, csúcsíves ikerablak kapott helyet. A kis árkádívek felett profilban ábrázolt portrédomborművek láthatóak. Az emelet hátraugrik, egész szélességében csúcsíves kőkorlátos erkély húzódik, melynek északi falában gyámos, egyenes lezárású ajtó van. Az erkély falán egyenes zárású ablakok találhatóak. A középső egyszerű, a két szélső hármas ikerablak. Köztük és felettük indadíszes festés borítja a falat. A tető magas, meredek, kontyolt.
A déli homlokzat is egy előreugró sarokrésszel kapcsolódik. A sarokrész földszintjén gyámos, egyenes lezárású, pálcatagos kertezésű ablak nyílik. Fölötte gyámos erkély van, félköríves, háromkaréjos ajtóval.
A déli homlokzat három axisos. Földszintjét mély, szegmensíves záródású falfülkék tagolják, amelyekben egyenes záródású lapos, szamárhátíves, tükrös oromzatú ablakok sorakoznak. Felettük körablakok láthatóak. Az emeleten ívsoros szegmensívvel összefogott, tagozott szalagkeretes, félköríves ikerablakok kaptak helyet. A nyílások szélén és a középpillér előtt hengeres pillérek állnak. A mérműves köpenydísz tondókba írt körívekből komponált. A tengelyeket széles pilaszterek választják el, melyek sarkain hengeres sávok emelkednek. Az emelet felett előreugró, íves záródású, kulcslyuk alakú nyílásokkal tagolt, tégla oromzatok emelkednek.
A homlokzatrészt lezáró torony nyújtott négyszögű, sarokarmírozott, magas. Északi falán a nyolcszög három oldalával kiugró kis zárterkély látható. Felette két kis ablak, majd egy kicsi, szegmensívvel összefogott hármas ikerablak nyílik. Keleti sarkán baldachinos szoborfülke emelkedik. A keleti homlokzaton nagy, négyszögű ablak nyílik. Tégla falazatú felső emelete ezen az oldalon hosszú, félköríves gyámokra támaszkodik. A magyar címer látható rajta. Lőrésablakok sorakoznak benne, felső részén tagolt szalagpárkány fut körbe. Felette árkádíves fa erkély van, amin a középen megtört, meredeken emelkedő, laternás sátortető emelkedik. A négyszögletes laternát kis oszlopok tagolják, hagymatető fedi. A tető sarkain kis, négyszögletes sisakok láthatóak, tetejükön négy oszlopon nyugvó sátortetővel.
A toronytól Délre egy földszintes, háromaxisos szárny köti össze a barokk és a gótikus épülettömböt. A kis szárny fölé hátraugorva téglahomlokzat emelkedik.
Előtte nyolcszögű, levéldíszes fejezetei pilléreken nyugvó, félköríves, csehboltozatos árkádsor húzódik. A falban a hevederívek levéldíszes konzolokra támaszkodnak. A fal két szélén egy-egy nyolcszögű pillér áll. Félköríves ikerablakok találhatóak ezen a szakaszon. Középen tükrös pilaszterekkel övezett ajtó nyílik, melyet rozettasorral díszített, tagozott szalagkeretes félkörív zár le. Az ívmező egy gyámokra támaszkodó szemöldökgerendával el van választva.
Az ajtóhoz alacsony, egykarú, egyenes lépcső vezet.

A román épületszárny:
A keleti oldalon helyezkedik el, az északi kapu mellett álló toronyhoz csatlakozik, egy szintes.
A nyugati, udvari homlokzata három félköríves nagy ablakkal tagolt, háromszögű oromzattal kialakított szakasszal indul. Az oromzat alacsony, tükrös attikán emelkedik, mely mellett a széleken hengeres törpepillérekkel kialakított korlát van. Ettől jobbra (D-re) a négyaxisos kerengőfal látható, melynek tagolása: aBBa. A középső két tengely enyhén előreugrik, szélükön falsáv emelkedik. Itt négyszögű pillérekkel képzett bélletes, félköríves árkádok nyílnak. Homlokívük füzéres, gyámokon nyugvó ív is tagolja őket. A vállvonalban közös fejezetzónájuk összeköti őket. Alacsony, egyenes karú lépcső vezet hozzájuk. A két szélső axis alsó részén alacsony, oszlopokon nyugvó, félköríves, hármas ikerablak található. A fal tetején ívsor húzódik, félnyeregtető fedi. A tetőn alacsony attikafal emelkedik, ezen a rizalit két széle felett egy-egy kámzsás szoboralak áll. A román épülettömb déli oldalát a keletelt jáki kápolna zárja le.
A keleti homlokzat egy hengeres, felül gyámokon nyugvó sokszögű toronnyal kapcsolódik a kápolnához. Utána egy alul félkörívekkel kialakított, háromaxisos rész következik. A szélső félkörívek felett körablakok nyílnak. Középen felül egy kis előreugró, háromkaréjos ablakos, kontyolt tetős, keskeny, szögletes tornyocska emelkedik. Ettől Északra egy félkörívesen előreugró, félköríves lezárású, hármas ikerablakkal kialakított szakasz helyezkedik el, mely egy emeletes, téglalap alaprajzú, nyeregtetős szárnyhoz csatlakozik. A háromszögű oromfal lépcsőzetesen kialakított. Ennek földszintjén félköríves nyílások sorakoznak, előttük terasz van. Két oldalán egy-egy félköríves falmezőben egyenes záródású nyílás látható. A jobb oldali ajtón (É-ra) keresztül az irodahelyiségekbe juthatunk. Középen egy hármas ablak kapott helyet, melynek ívmezeit egyenes vonalú szemöldök választja el. A középső ablaknyílás szélesebb, ívmezeje nagyobb. Az emelet középrészén egy félköríves, hármas ikerablak kapott helyet. A tetőt háromszögű oromzat tagolja. Az északi oldalhoz egy magas, nyeregtetős, nyújtott torony csatlakozik. Oromzata lépcsőzetes kialakítású. Felső szintje gyámokon nyugszik és lőrésablakok sorakoznak rajta. Északi oldala félköríves. Alacsony szárnnyal csatlakozik a nyugati oldalhoz.
A jáki kápolna udvari homlokzatán a jáki templom nyugati kapuzatának másolata látható. A csúcsíves, bélletes kapuzat egy háromszöges lefedésű, kubikus tömbben áll. Homlokíve fogravatos. Ezen belül, kétoldalt, az első, hurkos díszítésű béllet belső részén egy-egy oroszlánfigura áll. Az oroszlánok mögött indadíszes törzsű oszlopok emelkednek, melyek felett díszítetlen ív húzódik. A következő két bélletív farkasfogas, utána egy díszítetlen szakasz jön. A sor normann fonatos ívvel folytatódik, majd egy indadíszes oszlop következik, dekorálatlan ívvel. Az ez után következő bélletek félkörívesek. Az első félkörív felett egy kis, figurális dombormű látható. Az első szakasz hurkos díszítésű, amit egy sima oszlop és ív követ, majd megint egy normann fonatos béllet következik. Az utána jövő oszlop törzse ornamentikával díszített, közte és az utolsó bélletív közti mezőben indadíszítés látható. A kaput egyenes szemöldökgerenda fedi, az ívmező közepén indás dombormű kapott helyet. A bélletes nyílás mellett balra egy háromkaréjos falfülkében ülő szoboralak látható. Jobbra, egy hasonló falfülkében egy négylábú állaton lovagló alak kapott helyet. A kapu fölött tizenegy, oszlopokkal elválasztott, tagozott keretes, háromkaréjos szoborfülke sorakozik, lépcsőzetesen az oromzat vonalát követve. Apostolszobrok állnak bennük. A kapuzat mellett a fal hangsúlyosan hátraugrik. Itt is látható egy-egy háromkaréjos falfülke, álló szobrokkal. A szélső falrészeket tagozott szalagpárkány koronázza. Felettük egy kis emelet látható, íves szalagkeretezéssel, keskeny résablakkal. Felül gyámos csonkapárkány húzódik. Tetejükön sisakdísz emelkedik. Széles pilaszterek között félköríves nyílás látható minden oldalon, háromszögű oromzattal. Ezek mögött meredek sisak nyugszik. A sisak, valamint az oromzatok csúcsain ülő puttószobrok vannak. A középtengelyben ívesen hátraugró, lőrésablakos falsávok között négyszögletes harangtorony emelkedik. Egy félköríves falfülkében nyíló, félköríves, oszlopra támaszkodó ikerablak nyílik rajta. A falfülke íve is kis oszlopokon nyugszik. Sarokarmírozott, háromszöges oromzatú. Az ablak szintjén kissé elkeskenyedik. A vállvonalban és a nyílás felett kőszalag fut körbe rajta. Oldalhomlokzata keskenyebb, az előzőhöz hasonló kialakítású, szimpla nyílás található rajta.
A kápolna oldalhomlokzata egy falsávokkal keretezett axissal indul. Földszintjének felső részén hat résablak nyílik. A fal tetején ívsor húzódik, felette fut a fogrovatos párkány. Az első axisban a párkány fölött háromszögű oromzat emelkedik. Gyámokon nyugvó ívekkel keretezett körablak látható benne. A további négy axisban félköríves, rézsűs, szalagkeretes ablakok sorakoznak. A kápolna háromhajós, az ívsor a főhajó falának tetején is megfigyelhető. Keleten két kisebb szélső és egy nagyobb, középső apszis zárja. A szélső apszisokon egy-egy, a középsőn három félköríves ablak helyezkedik el.

Állapotjelentések

2015.02.23 15:27 közlegény állapot: 4 - pont: 6

A vakolathibák, illetve a kicsit sérült faragványok továbbra is megvannak, a kerengő pedig alulról vizesedik. Összességében négyes állapot.

Új jelentés készítéséhez be kell jelentkezni.

Közeli objektumok

Műjégpálya (0.217 km)
Műcsarnok (0.319 km)
Körhinta (0.427 km)
Állatkert (0.431 km)
"Groedel"-villa (0.483 km)
Barlangvasút (0.494 km)